Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Plan- og byggesaker og utsleppssaker

Vedteke av kommunestyret 08.09.2016, K-sak 16/65.

Det nye gebyret er innført frå 01.01.2017 i alle saker uavhengig av eigedomstilhøve.

Det er ikkje gebyr på oppføring av ny bustad.

Ideelle organisasjonar og lag kan søkje fritak frå gebyr.

Pkt 1.0  Reguleringsplanar  
Pkt 1.1 Handsaming av nytt planforslag, krav om planprogram kr 26750
  Tillegg pr tomt over 20 tomter  kr 670
 Pkt 1.2 Handsaming av nytt planforslag  kr 20000
  Tillegg pr tomt over 20 tomter kr 670
 Pkt 1.3 Endring av plan som som krev høyring jf Pbl § 12-14 kr 13350
 Pkt 1.4 Mindre vesentleg endring av plan jf Pbl § 12-14 kr 4000
Pkt 2.0  Dispensasjonar  
Pkt 2.1 Disp som krev og politisk handsaming kr 6675
Pkt 2.2 Mindre disp byggjereglar, adm handsaming kr 2650
  Gebyr for handsaming for saka fyljer i tillegg  
Pkt 3.0 Tiltak jf Pbl § 20-1  
Pkt 3.1 Nybygg fritidsbustad/hytte inntil 80 m2 BYA  kr 10650
  Nybygg fritidsbustad/hytte over 80 m2 BYA  kr 21400
Pkt 3.2  Søknadspliktige tiltak   kr 10650
  Søknadspliktige tiltak låg sats   kr 5330
Pkt 3.3  Søknadspliktige små tiltak som riving, bruksendring, skilting og midlertidige tiltak, endringsløyve.  kr 2650
Pkt 4.0  Tiltak jf Pbl § 20-4  
Pkt 4.1  Mindre tiltak som kan utførast av tiltakshavar kr 2650
Pkt 4.2 Landbruksbygg BRA/BYA > 200 m2 jf Pbl 20-4 b kr 5330
Pkt 5.0  Godkjenning av føretak jf Pbl § 22, SAK § 9-1  
Pkt 5.1  Lokal godkjenning av ansvarsrett  kr 1350
Pkt 6.0  Utsleppsløyve  
Pkt 6.1  Etter forurensingsforskrifta kap 12 (0-50 pe)  kr 10650
Pkt 6.2 Etter forurensingsforskrifta kap 12 (Gråvatn) kr 5330
Pkt 6.3  Etter forurensingsforskrifta kap 14 (50-2000 pe)  kr 21400
Pkt 7.0 Ferdigattest/bruksløyve   
  Ferdigattest jf Pbl § 21-10  kr 0 
Pkt 8.0 Avslag på søknad  50% gebyrreduksjon 
I saker som er lite arbeidskrevjande kan det vurdeast å gje inntil 50% gebyrreduksjon. Betaling kjer etter dei satsar som gjeld på det tidspunktet fullstendig søknad ligg føre. Satsane kan regulerast kvart år i samband med budsjetthandsaminga.

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk