Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Forlenga fiske i Tokkeåi

Fylkesmannen i Telemark gir Høgskolen i Telemark v/ Jan Heggenes dispensasjon til forlenget fiske etter stor ørret i forbindelse med akustisk merkingsforsøk i Tokkeåi. Tillatelsen gjelder fra 21. september til 2. oktober 2015. Vedtaket er gitt med hjemmel i Lov om lakse - og innlandsfisk og naturmangfoldloven. Tillatelsen er gitt med vilkår.

Fisket i deler av Tokkeåi er regulert i Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk, Telemark (FOR 2008-04-08 nr 1667), § 7, pkt. g og h. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra denne forskriften, jf. § 11. Tillatelsen er vurdert etter prinsippene i Naturmangfoldloven (NML) § 8-12. Tillatelsen er gitt for å øke kunnskapsgrunnlaget om storørretstammen i vassdraget. Økt kunnskap kan bidra til en bedre forvaltning jf. § 8. Storørretbestanden er sårbar og føre-var prinsippet tilsier at tiltak skal utføres på en slik måte at mulig risiko for skade på naturmangfoldet blir minst mulig. Det er derfor satt vilkår i tillatelsen (jf. §9 og 12). Vi legger til vekt at fisken skal fanges, merkes og settes ut igjen umiddelbart. Det er også lagt vekt på grunneiernes ønske om minst mulig fiskeaktivitet i vassdraget i fredningstiden. Vi mener det er viktig at undersøkelser som det er søkt tillatelse til utføres i samarbeid med rettighetshavere/grunneiere.

 

 

Vedtak

Vedtaket er gitt med hjemmel § 13, § 34 og § 37 i Lakse - og innlandsfiskloven (LOV 1992-05-15 nr.15) og §§ 8-12 og § 18 i naturmangfoldloven (LOV 2009-06—19-100). Tillatelsen gjelder perioden 21. september til 2. oktober 2015.

 

Vilkår

·       Det må gis informasjon gjennom aktuelle kanaler om pågående aktivitet, eks www.bandakkanalen.no, Tokke Kommunes hjemmesider.

·       Forsvarlige metoder og teknikk skal brukes. Redskapen som brukes til å fange fisken skal være egnet til formålet og ikke påføre fisken unødig stress eller skader.

·       Ruser må ha tilsyn slik at fisk ikke kan bli stående unødig lenge.

·       Under stangfiske skal det brukes kroker uten mothaker slik at fisken ikke skades unødig i munnen.

·       Fisken skal behandles skånsomt og med kortest mulig tid utenfor vann i forbindelse med merkingsprosedyren. Fisken skal settes ut igjen så raskt som mulig.

·       Kommunen og grunneiere/rettighetshavere skal varsles for undersøkelsene igangsettes.

 

 

 

 

Aure

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk