Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon

 • Kommunal planlegging - medverknad

 • Nabovarsel - byggjesak

 • Reguleringsplan - rett til å fremje forslag

  Generelt

  Alle har rett til å fremje forslag om detaljregulering, som er eit arealplankart med vedtekter som legg fast bruk og vern i bestemte område.

  Ein reguleringsplan blir utforma anten som områderegulering (som blir utarbeidd av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremje forslag om detaljregulering, men forslaget må vere utarbeidt av fagkunnige. Detaljregulering er eit arealplankart med føresegner om bruk og vern i særskilde område. Planen gjev grunnlag for å avklare kva for byggjetiltak som kan gjennomførast i planområdet.

  Målgruppe

  Private, tiltakshavarar, organisasjonar og andre styresmakter

  Vilkår

  • Detaljregulering skal følgje opp hovudtrekk og rammer i arealdelen i kommuneplanen. Den blir eventuelt òg utarbeidd etter krav i ei vedtatt områderegulering
  • Forslagsstillaren skal leggje til rette for medverknad frå dei som planen vedkjem, slik som barn og unge
  • Risiko- og sårleiksanalyse skal utarbeidast for alle planar som gjeld utbygging 
  • For nokre planar vil det vere krav om konsekvensutgreiing. Det må i så fall utarbeidast eit eige planprogram som skal sendast på høyring og fastsetjast av kommunen før planforslaget blir utarbeidt

  Pris

  Kommunen kan krevje gebyr for private planforslag.

  Partnarar

  Du må varsle gjeldande offentlege organ og andre interesserte når planarbeidet blir sett i gang. Det same gjeld registrerte grunneigarar og festarar og om mogleg andre grunneigarar i planområdet.

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Gunhild AustjordPlan- og næringssjef35 07 52 41488 67 02635 07 71 33Send Epost

  Kontaktavdeling

  Etat for plan og næring

  LederGunhild Austjord
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  BesøksadresseStorvegen 60 3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Du må ta opp planspørsmålet i eit møte med kommunen før du kan setje i gang planarbeidet. Som forslagsstillar skal du kunngjere oppstart av planarbeidet i minst ei avis som til vanleg blir lesen på staden og gjennom elektroniske medium. Når planutkastet er utarbeidt i samsvar med kommunen sine krav, sender du det til kommunen. Kommunen tek over saka når planforslaget er vedteke sendt på høyring.

  Handsamingstid

  Kommunen skal ta stilling til om planen skal leggjast ut til offentleg ettersyn eller avvisast innan tolv veker etter at forslaget er mottatt.

  Høve til å klage

  Dersom planen blir avvist sjølv om han er i tråd med kommuneplanen, kan du krevje å få han lagt fram for kommunestyret.

 • Dalen Hotel
 • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk