Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
Sist endra: 03.12.2015Kontaktavdeling: Psykiatritenesta

1. KONTAKTLISTEArbeidstid: Månd, tysd, onsd, tordsd2. LOKALISERINGMe held til i eige bygg ved Tokke Helsesenter, og er organisert som ein eigen del under Helse- og omsorsetaten.3. MÅLSETTINGMålet vårt er å gje eit så godt tilbod som råd til menneske som treng støtte og hjelp med si psykiske helse eller eit livsproblem. Det kan vera aktuelt med både langvarige tenester eller nokon å snakke med for kortare periodar. Tilbodet skal omfatte både førebygging og behandling. Ein kan ta direkte kontakt med psykiatrisk sjukepleiar eller ein av terapeutane. (Jf. kontaktlista over)4. TILBODTilbod til barn og unge:Treng du nokon å snakke med? Tak gjerne direkte kontakt ved å ringe eller sende SMS til NN på tlf.: (sjå over). Du treffer henne også på NN skule.Individuelle støttesamtaler:Ein kan gjera avtale om å få samtaler på kontoret til ein av medarbeidarane.Heimebesøk:Dette kan vera aktuelt dersom ein treng hjelp til å koma i gang med dagleglivets gjeremål, eller der det vurderast som hensiktsmessig å møtast i heimen.Kognitiv Terapi:Dette er eit behandlingstilbod der ein arbeider med vanskelege tankar og kjensler via individuelle samtaler .Tilbod angstmeistring:Dette er eit tilbod om systematisk behandling/meistring av angstGruppetilbodPsykisk Helse driv forskjellige former for gruppebehandling. Saman med terapeut kan ein finne fram til den gruppa som passer best.Individuell plan:Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester på grunn av sjukdom, funksjonshemming eller liknande, og dersom kommunen vurderar at du har rett på dette, kan me hjelpe til med å utarbeide ein Individuell Plan.Den er eit samarbeidsdokument mellom tenesteytarar og brukar .5. ANDRE RELEVANTE KONTAKTARPsykososialt kriseteamDenne gruppa trør i kraft ved ulukker og brå dødsfall. Medlemmar i denne gruppa er psykiatrikoordinator, lege, prostidiakon, helsesyster, prest og NAV. • Dagtilbod - aktivitetstilbod

 • Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet

 • Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet

 • Frisklivssentral

 • Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang

 • Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar

 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 • PP-tenesta

  Generelt

  PP-tenesta skal hjelpe barnehagar og skular med å leggje til rette for barn og elevar med særskilte behov. Dette gjeld først og fremst behov for spesialpedagogisk hjelp.

  Den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) skal sørgje for at det blir utarbeidd ei sakkunnig vurdering der lova krev det. Dette gjeld først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for born i førskulealder og behov for spesialundervisning for elevar i grunnskulen, vidaregåande skular og i vaksenopplæring på grunnskulen sitt område.

  Opplæringslova krev også sakkunnig vurdering i ein del andre tilfelle, mellom anna

  • tidlegare eller utsett skulestart
  • fritak frå opplæringsplikta
  • teiknspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elevar
  • søknad om inntil to års ekstra vidaregåande opplæring
  • søknad om inntak på særskilt valt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1

  Målgruppe

  Born, ungdom og elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

  Vilkår

  Du har ikkje eller kan ikkje få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Finn Arne AskjeOppvekstsjef35 07 52 219507663735 07 71 33Send Epost

  Kontaktavdeling

  Oppvekstetaten

  LederFinn Arne Askje
  Telefon35 07 52 00
  E-postpostmottak@tokke.kommune.no
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  Besøksadresse3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste.

  Sjå:
  barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp
  opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
  forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Born/elevar under 15 år blir tilvist av føresette sjølve eller i samråd med barnehage/skule/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til tilvising sjølv, eventuelt i samarbeid med skulen.

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med tilvisinga.

  PP-tenesta for Kviteseid skjer gjennom det interkommunale PP-kontoret i Vest-Telemark Kontoret ligg i Kviteseid. Kontoret har eiga heimeside:

  www.vesttelemarkppt.no

  Søknadsfrist

  Tilvisingar blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

  Handsaming

  Uttalen frå PPT er eit ledd i saksførebuinga før det blir gjort vedtak om spesialundervisning o.a.

  Handsamingstid

  Førespurnader om tilvising blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

  Merknadar

  Når born får spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning utanfor bustadkommunen etter avtale, og når born blir plasserte av barnevernstenesta utanfor bustadkommunen, vil PPT i vertskommunen ha ansvaret for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering. Sjå forskrift til opplæringslova § 18-1.

 • Psykiske helsetenester

 • Rusmiddelmisbrukarar - tiltak

 • Skulestart

 • Spesialundervisning

 • Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet

 • Dalen Hotel
 • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk