Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Automatisk freda kulturminne - løyve til inngrep

 • Automatisk freda kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar

 • Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep

  Generelt

  Ordinært vedlikehald på freda bygning eller anlegg kan skje utan spesielt løyve frå kulturminnestyresmaktene. Du kan kontakte styresmaktene om kva som blir rekna som ordinært vedlikehald.

  Ordinært vedlikehald på freda bygning eller anlegg kan skje utan spesielt løyve frå kulturminnestyresmaktene med mindre fredingsføresegnene til eigedommen seier noko anna. Er du usikker på kva som blir rekna som ordinært vedlikehald, kan du kontakte styresmaktene. Tiltak som er meir omfattande enn ordinært vedlikehald, krev dispensasjon frå kulturminnelova dersom det ikkje er sagt noko anna i fredingsføresegnene. Alle mellomalderbygningar og ståande byggverk eldre enn 1650 er automatisk freda. I tillegg er om lag 4500 bygningar freda av Riksantikvaren. Ca. 60 % av desse er i privat eige. Når det gjeld kostnader til å setje i stand og halde ved like eigedommen, er dette utgifter som i utgangspunktet eigaren må bere sjølv, anten eigedommen er freda eller ikkje. For vedlikehald av freda bygning kan det likevel gjevast tilskott.

  Målgruppe

  Eigarar og brukarar/forvaltarar av freda bygningar og anlegg som vil setje i gang tiltak som går ut over vanleg vedlikehald.

  Vilkår

  Dispensasjon kan bare bli gjeven til tiltak som ikkje går ut over føremålet med fredinga, og som ikkje fører med seg vesentlege inngrep i det freda bygget eller det freda anlegget. Døme på tiltak som kan krevje dispensasjon, er skifting av kledning, vindauge eller tak.

  Brosjyrer og informasjon

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Gunhild AustjordPlan- og næringssjef35 07 52 41488 67 02635 07 71 33Send Epost

  Kontaktavdeling

  Landbruk

  LederGunnhild Helene Breiland
  E-postpostmottak@tokke.kommune.no
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  Besøksadresse3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Kulturminnelova § 17 (tilskott til vedlikehald) og forskrifter til denne lova. Eventuelle fredingsvedtekter knytta til den enkelte eigedommen. Sjå òg plan- og bygningsloven kap. 31 Krav til eksisterende byggverk.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen vil kunne hjelpe til med råd når det gjeld utforming av tiltaket, metodar og materialval.

  Vedlegg

  Forklaring av planen/tiltaket med tekst og kart/teikning

  Søknadsfrist

  Søknader blir behandla etter kvart som dei kjem inn. Kontakt fylkeskommunen når det gjeld søknadsfrist om økonomisk kompensasjon.

  Søknadmottakar

  Kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen.

  Handsaming

  Fylkeskommunen gjennomfører synfaringar/registreringar dersom dette er nødvendig. Fylkeskommunen gjer sitt vedtak, og gjev løyve eller avslag. I vedtaket kan det bli sett vilkår som gjer arbeidet dyrare, knytte til til dømes materialbruk og metodar. Dersom det blir sett vilkår som gjer arbeidet dyrare, har du krav på økonomisk kompensasjon, heilt eller delvis. Du kan søkje om støtte til dette.

  Handsamingstid

  Fylkeskommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til fylkeskommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom fylkeskommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Riksantikvaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Freda bygningar og anlegg - tilskott

 • Kulturskule - opptak

 • Musikk- og kulturskule - opptak

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk