Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Avløp - offentlege avløpsanlegg

 • Byggavfall - kjeldesortering

  Generelt

  Skal du byggje, rive eller rehabilitere bygg av ein viss storleik, må du lage ein plan for korleis du skal handtere avfallet.

  Alle som skal byggje, rive eller rehabilitere bygg av ein viss storleik, skal lage ein plan for korleis avfallet skal handterast (gjeld òg tiltak som ikkje er søknadspliktige etter plan- og bygningslova). Minst 60 prosent av avfallet må kjeldesorterast. Målet er mellom anna å hindre at miljøfarlege stoff blir spreidde, redusere mengda byggavfall og auke gjenbruk og gjenvinning.

  Etter at tiltaket er fullført, skal avfallsprodusenten sende inn sluttrapport som dokumenterer kor mykje som er innlevert av dei ulike avfallsfraksjonane.

  Etter byggesaksforskrifta § 8-1 skal sluttrapport sendast inn saman med søknad om ferdigattest.

  Målgruppe

  Avfallsprodusentar, det vil seie tiltakshavarar (byggherrar) og ansvarleg utførande føretak

  Vilkår

  Kravet om avfallsplan gjeld mellom anna

  • nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal 
  • riving/rehabilitering av bygg over 100 kvadratmeter bruksareal

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Gunnar Aabø KilenByggesakshandsamar35 07 52 67913 83 38935077133Send Epost

  Kontaktavdeling

  Teknisk etat

  LederGunhild Austjord
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  BesøksadresseStorvegen 60 3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Sjå spesielt

  • Byggteknisk forskrift (TEK 17) kapittel 9 Ytre miljø
  • Byggesaksforskrifta (SAK 10) § 8-1
  • Avvfallsforskrifta § 11

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Ein tilrår at du nyttar skjemaa for avfallsplan og sluttrapport (sjå under). I samband med rehabilitering og riving skal du òg utarbeide ei eiga miljøsaneringsutgreiing for farleg avfall.

  Avfallsplanen skal m.a. innehalde

  • eit estimat over mengder og typar byggavfall som vil oppstå i samband med tiltaket
  • ein plan for korleis byggavfallet skal handterast og disponerast

  Skjema

  Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har samla alle byggesaksskjemaene på sida Byggesaksblanketter.

  Vedlegg

  Saman med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringar for avfallet som er levert.
  Dette kan vere

  • ordinær kvittering frå avfallsmottak
  • deklarasjonsskjema for farleg avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farleg avfall)
  • eigenmeldingsskjema (dersom du til dømes har selt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggjeplass)

  Handsaming

  For tiltak som både
   

  • krev søknad og løyve etter plan- og bygningslova og
  • utløyser krav om avfallsplan og eventuell miljøsaneringsutgreiing
    

  vil behandling av avfallsplan og miljøsaneringsutgreiing vere knytt opp mot byggjesaksbehandlinga.

  Handsamingstid

  Vil vere avhengig av byggjesaka og type byggjetiltak

  Høve til å klage

  Dersom du ikkje får godkjenning, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot avslaget. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Farleg avfall

 • Forbod mot oljefyring

 • Heimekompostering av matavfall

 • Renovasjon

 • Returordningar for avfall

 • Vatn og avløp - abonnementsvilkår

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk