Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Tidlegpensjon for jordbrukarar

  Generelt

  Ordninga med tidlegpensjon går ut på at bønder som har overdrege garden etter fylte 62 år, mottek pengar direkte over jordbruksavtalen. Pensjonen skal stimulere bønder til å overføre landbrukseigedommen til neste generasjon.

  Ordninga med tidlegpensjon er ein del av velferdsordningane i landbruket. Tidlegpensjon skal lette generasjonsovergangar i jordbruket for dei som har hatt hovuddelen av inntektene sine frå jordbruk/gartneri og skogbruk. Det blir utbetalt anten ein éinbrukar- eller tobrukarpensjon. Tobrukarpensjon er aktuelt i dei tilfella der også brukaren sin ektefelle/sambuar har tatt aktivt del i drifta. Pensjonen blir utbetalt til og med den månaden brukaren fyller 67 år, med mindre brukaren får utbetalt andre typar pensjonar som ikkje kan kombinerast med tidlegpensjonen.

  Målgruppe

  Alle som driv med jordbruk, men spesielt dei som ønskjer å overlate drifta til nokon andre og trekkje seg attende.

  Vilkår

  • Brukaren må vere fylt 62 år
  • Landbrukseigedommen må vere overdratt til ny eigar eller forpaktingsavtalen må vere oppsagt
  • Brukaren må ha vore gardbrukar i minst 15 år
  • Næringsinntekt frå jordbruk/gartneri og skogbruk må ha vore minst kr 90 000 i referanseperioden som er sett til fem år
  • Minst 25 % av inntekta frå jordbruk/gartneri og skogbruk skal vere inntekt frå jordbruk/gartneri
  • Minst 67 % av samla inntekt må vere næringsinntekt frå jordbruk/gartneri og skogbruk eller brukarens og ektefellens/sambuarens samla næringsinntekt frå bruket må utgjere minst 50 % av deira samla inntekter

  Ved tobrukarpensjon er det i tillegg òg krav om at

  • ektefelle/sambuar må ha fylt 57 år
  • ektefelle/sambuar må ha budd og arbeidd på landbrukseigedommen i dei siste fem åra
  • brukarens og ektefellens/sambuarens samla næringsinntekt frå jordbruk/gartneri og skogbruk må utgjere minst 50 % av dei samla inntektene deira
  • ektefelle/sambuar kan ikkje ha annan inntekt på meir enn kr 100 000 utanom bruket i referanseperioden

  Fylkesmannen kan gje dispensasjon frå inntektskrava på nokre område.

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Gunnhild Helene BreilandLandbrukssjef33507524292610824Send Epost

  Kontaktavdeling

  Landbruk

  LederGunnhild Helene Breiland
  E-postpostmottak@tokke.kommune.no
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  Besøksadresse3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Søknadsprosessen

  Skjema

  Skjema LDIR-108

  Vedlegg

  • Utskrift som viser inntekt frå dei fem åra som inngår i referanseperioden
  • Kopi av tinglyst skøyte på at landbrukseigedommen er overdratt til ny eigar eller skriftleg oppseiing av forpaktingsavtalen
  • Skattekort

  Handsaming

  Kommunen kontrollerer at søknaden er riktig utfylt og at alle vedlegga er med. Søknaden blir send til landbruksavdelinga hos Fylkesmannen, som gjer vedtak i saka. Landbruksdirektoratet utbetaler pensjonen kvartalsvis.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøhd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Lèt Fylkesmannen avgjerda stå, blir saka send vidare til Landbruksdirektoratet, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk