Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Forliksråd

 • Fri rettshjelp

 • Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet

 • Klage til Sivilombodsmannen

  Generelt

  Sivilombodsmannen er til for å ta vare på dine rettar som privatperson. Du kan klage til Sivilombodsmannen dersom du meiner å ha vore utsett for urett eller feil frå den styresmakta som har handsama saka di.

  Sivilombodsmannen er oppnemnd av Stortinget for å kontrollere forvaltninga. Som vanleg borgar kan du klage til Sivilombodsmannen dersom du meiner at forvaltninga har gjort ein feil eller ein urett. Med forvaltninga meiner ein  både statlege, kommunale og fylkeskommunale myndigheiter. Klage kan gjelde

  • brot på saksbehandlingsreglar som for eksempel manglande svar eller sein saksbehandling
  • at forvaltninga har gjort eit vedtak som du meiner er feil

  Vilkår

  Dersom det er gjort eit vedtak i saka di, skal vedtaket innehalde opplysningar om korleis du klagar til eit høgare forvaltningsorgan som kan overprøve avgjerda i saka. Du må først ha nytta dette høvet til å klage før du kan klage til Sivilombodsmannen.

  Pris

  Å klage til Sivilombodsmannen er gratis.

  Kontaktavdeling

  Sentraladministrasjon

  LederJohn Kleiv
  Telefon35 07 52 00
  E-postpostmottak@tokke.kommune.no
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  BesøksadresseStorvegen 60 3880 DALEN

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Klagen må vere skriftleg og underteikna. Du kan nytte vanleg brev eller klageskjema (sjå lenkja under Søknadsskjema). Det er viktig at du forklarer kva forvaltningsorgan (kommune, direktorat, departement eller anna) det gjeld. Du bør òg forklare kva for feil du meiner at forvaltninga har gjort. Er det eit konkret vedtak du meiner er feil, bør du oppgje dato for vedtaket og helst leggje ved ein kopi. Treng du hjelp til å setje opp klaga, kan du kontakte Sivilombodsmannen sitt kontor og gjere ein avtale – anten om rettleiing på telefon eller ved oppmøte.

  Vedlegg

  Alle dokument som du trur kan opplyse saka. Det er ikkje nødvendig å skaffe alle saksdokumenta. Dersom Sivilombodsmannen skal behandle saka, blir alle dokumenta innhenta frå forvaltninga.

  Handsaming

  Ein saksbehandlar vil først gå gjennom klaga og vurdere om ho skal behandlast av Sivilombodsmannen. Dersom det er grunnlag for det, blir det forvaltningsorganet du klagar på, bedt om å gjere nærmare greie for saka. Du vil så få høve til å kommentere svaret. Til slutt vil Sivilombodsmannen uttale si meining om saka. Forvaltninga retter seg i praksis etter Sivilombodsmannen sine synspunkt, men er etter lova ikkje forplikta til det.

  Handsamingstid

  Dersom klaga di ikkje kan behandlast, vil du få melding om dette i løpet av to veker. Ei vurdering av om det er grunnlag for å ta klaga di opp med det forvaltningsorganet det gjeld, vil ta mellom fire og ti veker. Deretter får forvaltningsorganet til vanleg ei svarfrist på fire veker. Tida det tar å ferdigbehandle ei sak, er avhengig av mellom anna kor komplisert saka er og kor omfattande undersøkingar som er nødvendig.

 • Konfliktråd

 • Separasjon og skilsmisse

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk