Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Karakterar - rett til å klage

 • Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter

  Generelt

  Ein elev kan søkje om å sleppe sidemålsundervisning eller å sleppe å bli vurdert med karakter i skriftleg sidemål.

  Som elev kan du søkje om å få fritak frå opplæring eller fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål. Dette er ikkje det same.

  Du kan søkje om å få fritak frå opplæring og vurdering med karakter i skriftleg sidemål dersom du

  • får opplæring i teiknspråk, samisk eller finsk
  • er minoritetsspråkleg og får særskild språkopplæring (det vil seie særskild norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring)

  Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål kan du søkje dersom du

  • i løpet av tida på ungdomsskulen har fått særskild språkopplæring, men no følgjer den ordinære opplæringa i norsk
  • får spesialundervisning som omfattar skriftleg sidemål
  • har ein diagnostisert sjukdom, skade eller liknande som gir deg problem med å klare både hovudmål og sidemål 
  • ikkje har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskule
  • oppfylte vilkåra for å få fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål, men ikkje fekk fritak på grunn av ein saksbehandlingsfeil som kan dokumenterast 

  Har du fått fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål, skal du likevel delta i opplæringa. Du skal òg ha vurdering undervegs av læraren din. Vurderinga skal seie noko om kompetansenivået ditt i faget og kva du må gjere for å bli betre. Uansett type fritak så tyder ikkje det at du får fritak frå å lese tekster på sidemål. 

  Målgruppe

  Elevar i grunnskule og vidaregåande skule

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Finn Arne AskjeOppvekstsjef35 07 52 219507663735 07 71 33Send Epost

  Kontaktavdeling

  Oppvekstetaten

  LederFinn Arne Askje
  Telefon35 07 52 00
  E-postpostmottak@tokke.kommune.no
  PostadresseStorvegen 60 3880 DALEN
  Besøksadresse3880 DALEN

  Lovar og retningsliner

  Sjå forskrift til opplæringslova §§ 1-11, 3-22 og 4-15 (gjeld vaksne) og kapittel 5 som gjeld klage.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Du sender søknad om å bli friteken frå opplæring i skriftleg sidemål til rektor på den skulen du går på. Det same gjeld dersom du søkjer om fritak for vurdering med karakter.

  Handsaming

  Skulen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Vanlegvis får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein tenkjer seg at du kan bli misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til skulen før klagefristen for vedtaket går ut.

  Handsamingstid

  Skulen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til dette. Du skal samstundes få opplyst når ein meiner at vedtaket blir gjort.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til skulen. Dersom skulen lèt avgjerda stå, blir saka send vidare til Fylkesmannen (for elevar i grunnskulen) og klagenemnda i fylkeskommunen (for elevar i vidaregåande skule), som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Dalen Hotel
 • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk