Prisar 2020

Priser og gebyr for kommunens tenestar i 2020.

Borgarleg vigsel

Innbyggjar i Tokke kommune gratis
Frå annan kommune

3500 (kvardagar)

5000 (helg/heilagdag)

 

Renovasjon

Varenr  Feltnavn  Pris inkl. mva
 10401  Renovasjon standard (bustad/fritidsbustad)  kr 2697,50
 10402  Renovasjon m/heimekompost (bustad)  kr 2025
 10403  Renovasjon mini (bustad)  kr 1888,75
 10405  Renovasjon utleigehybel (bustad)  kr 1888,75
 10416  Henteavstand 10-25 m. Pris pr. henting  kr 131,25

Feiing

 Varenr  Feltnamn Pris inkl. mva.  
 10585  Feiing / tilsyn bustad kr 432
 10587  Feiing / tilsyn fritidsbustad kr 432

Vatn og kloakk

Varenr Varenr Agresso Feltnavn Pris inkl. mva
   VATN    
629 10129 Tilkn. Gebyr, vatn Hallbjønn Sør kr 26353,75
622 10122 Tidl.innbet. vatn 2018 kr 20,35
600  10100  Vassforbruk 2018, avlest målar kr 20,35
663 10163 Forskot vatn 2019 akonto kr 20,35
668 10168 Vassabonnement, bustad kr 2847,50
669 10169 Vassforbruk, bustad kr 20,96
669 10169 Vassforbruk, bustad < 130 mBRA* (100 m3) kr 2096,25
669 10169 Vassforbruk, bustad > 130 m2 BRA (150 m3) kr 3143,75
671 10171 Vassforbruk, hytte kr 20,96
671 10171 Vassforbruk, hytte < 130 m2 BRA (50 m3) kr 1047,50
671 10171 Vassforbruk, hytte > 130 m2 BRA (80 m3) kr 1676,25
690 10190  Vassabonnement, hytte, Hallbj. Sør kr 3896,25
687 10187 Vassmålarleige I kr 1171,25
688 10188 Vassmålarleige II kr 1572,50
689 10189 Vassmålarleige III (etter avtale) kr 0
  KLOAKK    
639  10239  Tilkn. Gebyr, kloakk Hallbjønn Sør/Vest  kr 52691,25
632  10232  Tidl. innbet. kloakk 2018 kr 40,78
610  10210 Kloakkforbruk 2018, avlest målar  kr 40,78
666  10266 Forskot kloakk 2019 akonto  kr 42
677 10277 Klokakkabonnement, bustad kr 5701,25
679 10279 Kloakkforbruk, bustad kr 42
679 10279 Kloakkforb., bustad < 130 m2 BRA (100 m3) kr 4200
679 10279 Kloakkforb., bustad > 130 m2 BRA (150 m3) kr 6300
683 10283 Kloakkforbruk, hytte kr 42
683 10283 Kloakkforbruk, hytte < 130 m2 BRA (50 m3) kr 2100
683 10283 Kloakkforbruk, hytte > 130 m2 BRA (80 m3) kr 3360
678  10278 Kloakkabonnement, hytte, Hallbj. Sør kr 7801,25
692 10292 Kloakkabonnement, hytte Hallbj. Vest kr 5927,50
701 711 Frådrag vatn, (internt I faktureringssystemet) kr 0
702 712 Frådrag kloakk, (internt I faktureringssystemet) kr 0

* BRA = Bruksareal

Slamtømming

Varenr Feltnavn Pris inkl. mva
10311 Slamtøming årleg kr 2081,25
10316 Slamtøming 2. kv. år (2018) kr 2081,25
10319 Slamtøming hytte 2. kv. år (2019)   kr 2081,25
10318 Slamtøming hytte 4. kv. år (2018) kr 2081,25
10310 Tett tank, grunnpris, tøming kvart år kr 2081,25
10314 Tett tank, pris pr mutover grunnpris kr 400
10321 Fellestank bustadhus, årleg tøming kr 2081,25
10312 Tilkøyring utanom ruta. Renovest fakturerar kr 1250,-
10313 Tøming av feitavskiljar. Renovest fakturerar kr 1875,-

Plan- byggesak og utsleppssaker

Pkt 1.0  Reguleringsplanar Pris
Pkt 1.1 Handsaming av nytt planforslag, krav om planprogram kr 27120
  Tillegg pr tomt over 20 tomter  kr 680
 Pkt 1.2 Handsaming av nytt planforslag  kr 20280
  Tillegg pr tomt over 20 tomter kr 680
 Pkt 1.3 Endring av plan som som krev høyring jf Pbl § 12-14 kr 13540
 Pkt 1.4 Mindre vesentleg endring av plan jf Pbl § 12-14 kr 4060
Pkt 2.0  Dispensasjonar  
Pkt 2.1 Disp som krev og politisk handsaming kr 6770
Pkt 2.2 Mindre disp byggjereglar, adm handsaming kr 2690
  Gebyr for handsaming for saka fyljer i tillegg  
Pkt 3.0 Tiltak jf Pbl § 20-1  
Pkt 3.1 Nybygg fritidsbustad/hytte inntil 80 m2 BYA kr 10800
  Nybygg fritidsbustad/hytte over 80 m2 BYA kr 21700
Pkt 3.2  Søknadspliktige tiltak  kr 10800
  Søknadspliktige tiltak låg sats  kr 5400
Pkt 3.3  Søknadspliktige små tiltak som riving, bruksendring, skilting og midlertidige tiltak, endringsløyve. kr 2690
Pkt 4.0  Tiltak jf Pbl § 20-4  
Pkt 4.1  Mindre tiltak som kan utførast av tiltakshavar kr 2690
Pkt 4.2 Landbruksbygg BRA/BYA > 200 m2 jf Pbl 20-4 b kr 5400
Pkt 5.0  Godkjenning av føretak jf Pbl § 22, SAK § 9-1  
Pkt 5.1  Lokal godkjenning av ansvarsrett  kr 1370
Pkt 6.0  Utsleppsløyve  
Pkt 6.1  Etter forurensingsforskrifta kap 12 (0-50 pe)  kr 10800
Pkt 6.2 Etter forurensingsforskrifta kap 12 (Gråvatn) kr 5400
Pkt 6.3  Etter forurensingsforskrifta kap 14 (50-2000 pe) kr 21700
Pkt 7.0 Ferdigattest/bruksløyve   
  Ferdigattest jf Pbl § 21-10  kr 0 
Pkt 8.0 Avslag på søknad  50% gebyrreduksjon I saker som er lite arbeidskrevjande kan det vurdeast å gje inntil 50% gebyrreduksjon. Betaling kjer etter dei satsar som gjeld på det tidspunktet fullstendig søknad ligg føre. Satsane kan regulerast kvart år i samband med budsjetthandsaminga.

Oppmåling

Gebyr for arbeid etter matrikkellova (Lova § 32, forskrifta § 16)

1.1Oppretting av matrikkeleining

Pris

1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunnareal

 

Areal frå 0 - 2000 m2

kr 17 750

Areal frå 2001 m2 - auke pr påyrja da

kr 1 470

Der markarbeid ikkje er påkrevd, utløyser det halvt gebyr

 

 

 

1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

 

Pr sak uansett areal

kr 4 050

 

 

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eigarseksjon

 

Areal frå 0 2000 m2

kr 13 330

Areal frå 2001 m2 - auke pr påbyrja da

kr  1 470

Seksjonering/reseksjonering

 

Opptil 6 seksjonar

kr  5 070

Over 6 seksjonar

kr 8 110

Ved synfaring kjem eit tillegg på

kr 2 030

   

1.1.4 Oppretting av anleggseigedom

 

Gebyr som for oppretting av grunneigedom

 

Volum frå 0 - 2000 m3

kr 6 560

Volum frå 2001m3 - auke pr påbyrja 1000 m3

kr 770

 

 

1.1.5 Registrering av jordsameige

 

Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige blir fakturert etter medgått tid, basert på 1,2 promille av årsløn

 

 

 

1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

 

Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det koma tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

kr 4 050

 

 

1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering

 

Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt førho er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller av andre grunnar ikkje kan fullførast,er sett til1/3 av gebyrsatsane etter 6.1 og 6.2

 

 

 

1.3 Grensejustering

 

1.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

 

Ved gebyr for grensejustering, kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal (maksimalgrensa er sett til 500 m²). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedomens areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklassar gjelde

 

Areal frå 0 - 500 m2

kr 8 870

 

 

1.3.2 Anleggseigedom

 

For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensaer sett til 1000 m³

 

Volum frå 0 - 250 m3

kr 3 300

Volum frå 251 - 1000 m3

kr 6 560

 

 

1.4 Arealoverføring

 

1.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneformål

 

Areal frå 0 - 500 m2

kr 12 960

Arealoverføring pr nytt påbyrja 500 m2medfører auke av gebyret på

kr 725

 

 

1.4.2 Anleggseigedom

 

For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna,ikkje vera registrert på ein tredje matrikkeleining. Volum kan kun overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for sammenføying er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum

 

Volum frå 0 - 500 m3

kr 4 310

Volumoverføring pr nytt påbyrja 500 m2 medfører auke av gebyret på

kr 430

 

 

1.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 

For inntil 2 punkt

kr 4 410

For overskytande grensepunkt pr punkt

kr 440

 

 

1.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/ klarlegging av rettar

 

For inntil 2 punkt

kr 8 870

For overskytande grensepunkt pr punkt

kr 890

Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid

 

 

 

1.7 Privat grenseavtale

 

For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde

kr 1 470

For kvart nytt punkt eller påbyrja 100 m grenselengde

kr 147

Det blir valt billigaste alternativ for rekvirent

 

 

 

1.8 Urimeleg gebyr

 

Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt til av eige tiltak fastsette eit passande gebyr.
Fullmaktshavar kan under same føresetnader og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr

 

 

 

1.9 Betalingsstidspunkt

 

Gebyret kan krevjast inn forskotsvis

 

 

 

1.10 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka

 

Gjer rekvirenten under sakas gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, oppretthaldast likevel gebyret

 

 

 

1.11 Utferding av matrikkelbrev

 

Matrikkelbrev inntil 10 sider

kr 263

Matrikkelbrev over 10 sider

kr 507

Endring i maksimalsatsane regulerast av Statens kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga

 

 

 

1.12 Gebyr rekna ut etter medgått tid

 

Gebyr for oppmålingsarbeid som ikkje kan fastsetjast ut frå reglane over, skal reknast ut etter medgått tid, timepris som svarar til 1,2 promille av brutto årslønn for den som utfører arbeidet i tillegg til kostnader med reise og eventuelt merkemateriell

 

 

 

1.13 Statlege gebyr og avgifter

 

Tinglysingsgebyr og eventuelle dokumentavgifter kjem i tillegg til alle kommunale gebyr

 

 

 

1.14 Regulering av gebyrsatsar

 

Satsane vert kvart år regulert etter Statens kartverks indekstal for kart- og oppmålingsarbeid. Jamfør rundskriv frå skattedirektøren til skatteinspektørane dagsett 06.03.1970.

Omsorg

EIGENBETALINGSSATSAR FOR HELSE OG OMSORGSETATEN 


Den einskilde si betaling er stigande etter inntekt (f.o.m. GR 1 t.o.m. GR 4) inndela etter 

folketrygda sitt grunnbeløp slik (1 G = kr 99 858 pr 01.05.19: 

· GR 1 = 0 –2 G (dei som tener inntil kr 199 716,-)

· GR 2 = 2- 3 G (dei som tener inntil kr 299 574,-)

· GR 3 = 3 – 4 G (dei som tener inntil kr 399 432,-)

· GR 4 = over 4 G (dei som tener over kr 399 432,-) 

TYPE TENESTE

 

GR 1

GR 2

GR 3

GR 4 

Abonnement heimetenester

Pr. mnd 

210

672

1357

2228

Timepris heimehjelp

Pr. time

82

156

208

308

Leige tryggleiksalarmar

Pr. mnd

346

346

346

346

Heimevaktmeistartenester

Pr. oppdrag

203

203

203

203

Dagopphald

Pr. dag

90

90

90

90

Korttidsopph. sjukeheheim/omsorgss.

Pr. døgn

170

170

170

170

Middag m/dessert

Pr. måltid

99

99

99

99

Middag u/dessert

Pr. måltid

82

82

82

82

Middag halv porsjon

Pr. måltid

48

48

48

48

Frukost/kvelds

Pr. måltid

54

54

54

54

Havresuppe

Pr. måltid

21

21

21

21

Suppe/graut

Pr. måltid

43

43

43

43

Kaffi/kake

Pr. måltid

22

22

22

22

Abonnement alle måltid

Pr. mnd.

4393

4393

4393

4393

Leige vaskemaskin/vask av tøy

Pr. mnd.

274

274

274

274

           

Husleigekontraktar i Helse- og omsorgsetaten:

• Omsorgsbustader v/Tokke omsorgssenter, inkl. straum: kr 4.978,-/mnd. (Ekstra rom kr 604/mnd)

• Omsorgsbustader avd. J, inkl straum og kabel tv: 5.389,-/mnd

• Trygdebustader Dalen og Høydalsmo, Åheim bufellesskap kr 4.514,-/mnd, eks/straum.

Barnehage

 

TypePris

2 dgr. pr. vekekr 1303 pr. mnd

3 dgr. pr. vekekr 1954 pr. mnd

4 dgr. pr. vekekr 2605 pr. mnd

5 dgr. pr. vekekr 3135 pr. mnd (Makspris 3,125% auke)

Kjøp av ekstra timar kr 60. time (2,75% auke)

Syskenmoderasjon:

Full pris – for barnet med høgast månadspris
50% for sysken nr. 2 – for barnet som har nest dyrast månadspris
60% for sysken nr. 3 – for barnet som har tredje dyrast månadspris
80% for sysken nr. 4 – for dei påfølgjande borna.

Merknad: Syskenmoderasjon blir sett i heilskap for føresette som har born i barnehage og SFO.

Talet på månader med betaling:

Betalingsfri månad i juli for dei som har tilbod 11 mnd. pr. år.
Tilbod frå medio august til medio juni – betaling i 10 mnd. pr. år.

Betaling for mat:
Kr 20,- pr. dg (Kostpris)

Gratis kjernetid for  2, 3, 4- og 5-åringar:
Frå 1. august 2019  har alle 2, 3, 4 og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushald med låg inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehagen i veka. Den ordninga gjeld for familiar eller hushald som har ein samla inntekt under 548 500 kroner.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for barnehage og SFO
Dersom maksimalprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til familien eller hushaldet, kan ein  søkje redusert pris. Det vart fyrst gong innført i barnehagen i 2015. Frå august 2020 gjeld ordninga i tillegg barn i SFO, 1. og 2 trinn, og gratis SFO frå 5.til 7.trinn for barn med særskilde behov.

Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen/ SFO. I 2020 gjeld det for hushald med samla inntekt som er under 548 500 kroner. Frå 01.08.20 er beløpet høgda til kr 574 750,- for redusert foreldrebetaling og kr 566 100,- for gratis kjernetid.

Kommunal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for barnehage og SFO

Samla inntekt under kr 200 000 gjev friplass i barnehage og SFO.

Skulefritidsordning

TypePris

 Timepris      kr  29 pr time (20% reduksjon)

 Kjøp av ekstra timarkr  47 pr time

 Heile dagarkr 200 pr dag Jol, påske og sommarferie

Haust og vinterferie er i tilbodet

Syskenmoderasjon

Full pris – for barnet med høgast månadspris

50% for sysken nr. 2 – for barnet som har nest dyrast månadspris

60% for sysken nr. 3 – for barnet som har tredje dyrast månadspris

80% for sysken nr. 4 – for dei påfølgjande borna.

Merknad:      Syskenmoderasjon blir sett i heilskap for føresette som har born i barnehag og SFO.

 

Betaling for mat:        

TypePris

Matkr 20 pr dag, heildag. - Ettermiddag kr 10 SFO i barnehage.

Frukt kr 20 pr dag, heildag. - Ettermiddag kr 10 SFO i barnehage.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for barnehage og SFO

Dersom maksimalprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til familien eller hushaldet, kan ein  søkje redusert pris. Det vart fyrste gong innført i barnehagen i 2015. Frå august 2020 gjeld ordninga i tillegg barn i SFO, 1. og 2 trinn, og gratis SFO frå 5.til 7.trinn for barn med særskilde behov.

Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen/ SFO. I 2020 gjeld det for hushald med samla inntekt som er under 548 500 kroner. Frå 01.08.20 er beløpet høgda til kr 574 750,- for redusert foreldrebetaling og kr 566 100,- for gratis kjernetid

Kommunal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for barnehage og SFO

Samla inntekt under kr 200 000 gjev friplass i barnehage og SFO.

Kulturskule

Timar og utstyr Pris
Enkelttimar (30 min) kr 3407 pr. år (kr 1703 pr. halvår)
Gruppetimar 3-4 elevar pr. gruppe (45 min) kr 1789 pr. år (kr 895 pr. halvår)
Gruppetimar stor gruppe (dans, visuell kunst, kor) kr 1030 pr. år (kr 515 pr. halvår)
Leige av instrument kr 400 pr. semester

 

(NB! Den enkelte må forsikre instrumentet – innboforsikring)                                                

Syskenmoderasjon:
1. Born:             Full pris
2. Sysken:         50% rabatt for born nr. 2, 3 osv. 

Born med fleire tilbod:
1. Fyrste tilbod:  Full pris
2. Andre tilbod:  25% rabatt på påfølgjande tilbod 

Vaksne (over 18 år):

Pristillegg på 3%  

Kr 3 509,- pr år, ( kr 1 755,- pr. halvår ) Enkelttimar

Kr 1 842,- pr år  ( kr   921,- pr halvår) Gruppe, 3-4 personar

Kr 1 060,- pr år ( kr 530,- pr halvår) Stor gruppe, kor m.m.

Symjehall

Born/ skuleungdom kr 25,-

Honnør kr 25,-

Vaksne kr 40,-.

ÅRSKORT

Born/skuleungdom kr 550,- ( kr 300,- for ½ årskort )

Honnør kr 700,- (kr 400 for ½ årskort)

Vaksne kr 1100,- (kr 600 for ½ årskort)

Familie: (vaksne + barn t.o.m. 15 år) kr 2200 (kr 1200 for ½ årskort)

Tokkehallen

 

 Rom kr pr time 1 kveld/ dag inntil 12 t 
Leige av hallsone m/garderobar - bedrifter/ privat/ lag utanfor kommunen kr 300,-    
Leige heile hallen m/garderobar - bedrifter/ privat/ lag utanfor kommunen kr 600,- kr 2500,-  
Leiga av hall til festar/ inntektsgjevande arrangement   kr 4000,-  
Leige spinningrom bedrifter/ privatpersonar kr 200,-    
Leige styrkerom (utanom ordinære opningstider) kr 200,-    
Leige fotballbane med garderobar (lag utanfor kommune/ bedrifter) kr 400,-  kr 1500,-  
 Ved ekstra bruk av ekstra vaktmeistar/ reinhald kr 1000,-    

Samfunnshus og grendehus

Alle leigeprisar gjeld for 1 kveld/ dag \leige utover 1 dag må avtalast i kvart einskild tilfelle. Rigging og nedrigging ved td bryllup eller arrangement som krev dette kan gjerast 1 dag i forkant/ etterkant dersom det er praktisk utan ekstra leige. Dette må avklarast med kommunen på førehand.

Lag og organisasjonar som driv frivillig verksemd og er tilhøyrande i Tokke kommune har gratis bruk med unntak av større inntekstgjevande arrangement. Ved inntektsgjevande arrangement som td dansefestar vil lag og org kunne søkje til etaten for kultur om å få dette til redusert pris/ gratis som ein stønad dersom dette vil vere ei viktig inntektskjelde for laget.

All utleige skjer kun ved atterhald om ledig tid.

Huset skal leverast rydda og klargjort for finvask. Ekstra vask pga urimeleg fakturerast kr 1000,-/ time.

Utleigeprisar ved Tokke kulturhus

Type Pris Annet
Sal (Gullbjørgsalen) m/ kjøken kr 3500,-  
Vestibyle (inkl kjøkken og garderober) kr 2500,-  
Gygreburet inkl kjøkken oppe kr 400,-  
Heile huset utanom basseng (seminar, bursdag, bryllaup mm.)  kr 4000,-  
Festar/ inntektsgjevande arrangement kr 5000,-  
Basseng kr 1000,- time (5 til 12 t kr 4500,-)
Ved ekstra bruk av ekstra vaktmeistar/ reinhald kr 1000,-  per time
 

Utleigeprisar ved Åmdalsverk

Type Pris
 Sal  Kr 800,-
 Treningsrom  Kr 600,-
 Kun garderobe ved inngang nede   Kr 300,-
 Heile huset (inkl garderobe, kjøkken, sal,   møterom)  Kr 3000,-
 Tillegg for bruk av kjøkken oppe*  Kr 300,-


*)ved leige av heile huset er dette inkludert i prisen.

 
Utleigeprisar ved Høydalsmo


Type Pris
 Sal  Kr 800,-
 Møterom  Kr 600,-
 Kun garderober  Kr 300,-
 Heile huset (samfunnsdelen + garderober)  Kr 3000,-
 Basseng (Må søkje kommunen om dette.     Krev godkjent badevakt.)  Kr 1000,-/time
 Tillegg for bruk av kjøkken*  Kr 300,-

*)ved leige av heile huset er dette inkludert i prisen.

Utleigeprisar ved Elvarheim

Kun sal opp som kan leigast ut. NB - kun alkoholfrie arrangement.

Type Pris
 Utleige sal oppe  Kr 600,-
 Inntektsgjevande arrangement  Kr 2500,-
 Bursdagar  Kr 1500,-
 

Utleigeprisar ved Skafså grendehus.

 
Type Pris
 Sal  Kr 600,-
 Møterom  Kr 300,-
 Tillegg for bruk av kjøkken*  Kr 300,-
 Heile huset, bryllaupe,   bursdag, festar mm.  Kr 2500,-  
 

Utleigeprisar ved Byrte grendehus.

 
Type Pris
 Sal  Kr 600,-
 Møterom  Kr 500,-
 Heile huset  Kr 2500,-  
 

Utleigeprisar ved Lårdal grendehus.

 
Type Pris
 Sal  Kr 600,-
 Møterom  Kr 300,-
 Heile huset  Kr 2500,-  

 

Utleigeprisar for Tokke kommunehus (kun i kommunehusets opningstid)

 
 Type  Pr. time  Heil dag (08:00 - 15:30)
 Kommunestyresal  Kr 500,-  kr 2500,-
 Møterom  Kr 200,-  kr 800,-

Bøkar til sals

Bok Forfattar Pris
Lårdal Ætt og Heim Band 1, 2 og 3  Redaktør Tarjei Førstøyl. Eit band kr 400,- 
To band kr 800,- 
Alle tre banda samla kr 1000,-
Tilbod: Alle tre for kr. 800,-
Mo bygdebok Kultursoga Band l og ll Redaktør Olav Grimdalen  Kr. 500,- 
Tilbod Kr. 300,- for 2 band
Mo bygdebok Gard og ætt. Band l Mo sokn Redaktør Steinar Marvik  Kr. 250,- 
Tilbod Kr. 150,-
Band nr. ll Skafså sokn    Utseld
Håkon Årneshaugen  Ein biografi av Ragnar Lurås  Tilbod Kr. 75,-
Redusert pris Kr. 50,-
Under tak i Tokke  Utgjevar: Tokke historielag og Tokke kommune  Tilbod Kr. 100,-
Redusert pris Kr. 80,-
Høydalsmo Låmir og Lende  NM på ski 2002. Utgjevar: Jon Grønlid Tilbod Kr. 50,-
Redusert pris Kr. 35,-
Skulen i Tokke – 250 år. 1739 – 1989  Utgjevar: Tokke skule  Kr. 25,-
Redusert pris Kr. 20,-
Kanalen  Biletbok laga av Frode Pedersen og Andrè S. Solvang. Forord: Alf Tveit  Kr. 300,- 
Tilbod Kr. 150,- 
Redusert pris Kr. 75,-
Minneord ivi Eidsvollsmannen Talleiv Olavsson Huvestad  Eit lite hefte. Laga av: A. T. Aabø, T. Otterholt og D. Midtbø  Kr. 15,- 
Redusert pris Kr. 10,-
Rui-jentene som kom til kongen  Forfattar: Knut Eidem  Kr. 249,- 
Lokalhistorisk reise på TelemarksKanalen Redaktør: Morten Krogstad  Kr. 160,- 
Kanalens mørke hemmelighet  Ole J. Andersen  Kr. 50,-
Vest-Telemark i det 21. hundreåret Fotografi av Luca Berti. Utgjevar Vest.T. Museum  Kr. 350,- 
Bandakkanalen  Utgjevar: Landbruksforlaget  Kr. 300,- 
Tilbod Kr. 150,- 
Redusert pris Kr. 100,-
DVD – Tekemarkskanalen minutt for minutt  NRK  Kr. 150,- 
Talleiv Røysland   Tilbod Kr. 50,-
Vandfaldene Ere Bequemme  Skafså kraftverk 50 år Tilbod Kr. 50,-
Tallerken; Hotel Dalen 100 år. 1894-1994    Tilbod Kr. 50,-

Kopi og laminering

Kopi pr stk pr stk ved 50 stk pr stk ved 100 stk
 
pr stk ved 500 stk
 
Kopi sv/kv A4 einsidig kr 2,00 kr 1,50 kr 1,25 kr 1,00
Kopi sv/kv A4 tosidig kr 3,00 kr 2,50 kr 2,00 kr 1,50
Kopi sv/kv A3 einsidig kr 3,00 kr 2,50  kr 2,00 kr 1,50
Kopi sv/kv A3 tosidig kr 4,00 kr 3,00 kr 2,50 kr 2,00
Kopi farge A4 einsidig kr 4,00 kr 3,50 kr 3,00 kr 2,50
Kopi farge A4 tosidig kr 5,00 kr 5,00 kr 4,50 kr 4,00
Kopi farge A3 einsidig kr 6,00 kr 5,00 kr 4,50 kr 4,00
Kopi farge A3 tosidig kr 9,00 kr 8,00 kr 7,00 kr 6,00

 

Plottar pr stk pr stk ved 5 stk pr stk ved 10 stk
 
pr stk ved 50 stk
 
Kart A2 kr 60,00 kr 55,00 kr 50,00 kr 45,00
Kart A1 kr 120,00 kr 110,00 kr 100,00 kr 90,00
Kart A0 kr 240,00 kr 220,00 kr 200,00 kr 180,00
Strekteikning A2  kr 20,00 kr 17,50 kr 15,00 kr 13,00
Strekteikning A1 kr 40,00 kr 35,00 kr 30,00 kr 25,00
Strekteikning A0 kr 80,00 kr 70,00 kr 60,00 kr 50,00
Fargekopi A2 kr 100,00 kr 90,00 kr 80,00 kr 70,00
Fargekopi A1 kr 200,00 kr 180,00 kr 160,00 kr 140,00
Fargekopi A0 kr 400,00 kr 360,00 kr 320,00 kr 280,00 Laminering pr stk pr stk ved 5 stk pr stk ved 10 stk
 
pr stk ved 50 stk
 
Laminering A6  kr 5,00 kr 3,50 kr 3,00 kr 2,50
Laminering A5 kr 7,50 kr 5,50 kr 4,50 kr 4,00
Laminering A4 kr 10,00 kr 8,00 kr 7,00 kr 6,00
Laminering A3 kr 15,00 kr 12,00 kr 10,00 kr 8,00