Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt

Du har rett til å få erstatning dersom husdyra dine er skadde eller drepne av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn. Søknad om erstatning skal sendast til Fylkesmannen.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Etter naturmangfaldslova vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadd av rovvilt. Statens naturoppsyn skal undersøkje daude eller skadde dyr. I dei tilfella der dyr er forsvunne på beite og ein ikkje kan finne kadaveret for å slå fast dødsårsaka, kan Fylkesmannen likevel erstatte tapet dersom Fylkesmannen meiner at det er svært sannsynleg at tapet skuldast rovvilt.

Med husdyr meiner ein bl.a. sau, geit, storfe
Med rovvilt meiner ein gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn

Målgruppe

Husdyreigarar

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå naturmangfoldlova § 19 Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

Lover

Naturmangfoldloven

Forskrifter

Forskrift om rovvilterstatning for husdyr

___

Rettleiing - korleis få utført

Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter (ESS), sjå lenkja under.

Skjema

Elektronisk søknad om rovvilterstatning

Søknadsfrist

Skjemaet må være fylt ut og sendt innan 1. november i tapsåret. Det kan likevel vere situasjonar som gjer det vanskeleg å halde fristen. Søknader som kjem inn etter fristen, blir avviste dersom du ikkje på førehand har avtalt noko anna med Fylkesmannen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Etat for plan og næring
Postadresse:Storvegen 60 3880 DALEN
Besøksadresse:Storvegen 60 3880 DALEN

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-05-08 10:44