Samhandlingsarenaer

Oversikt over arenaer der ulike etatar møtes for å arbeide i lag.

Tiltaksoversikt

Tiltak som dei kommunale tenestene kan tilby gravide, barn og unge i vår kommune. Delt opp i alder. 

Tiltaksoversikt svangerskap til 1 år

Tiltaksoversikt 1-6 år

Tiltaksoversikt 6-13 år

Tiltaksoversikt 13-18 år

Oversikt over helsefremjande aktivitet i Tokke kommune for born og unge. 

Helsefremjande aktivitetar i Tokke for born og unge

 

 

Brukarmedverknad

Brukarmedverknad betyr at tenestetilbodet skal tilpassast i samarbeid med brukaren, så langt det let seg gjere.  Brukaren skal bli sett på som ein likeverdig part i samtalar og beslutningar som gjeld brukarens utfordringar. Under finn du arenaer som skal syte for brukarens moglegheit til å medverke.

Skule

 • SU (samarbeidsutval) Samarbeidsutvalet er skulens øvste rådgjevande organ. Her er elevar, foreldre, ansatte og eigarar representerte.
 • FAU (Foreldrerådets arbeidsutval): Alle foreldre som har born i skulen er medlem av skulens foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval(FAU) som er foreldrestemmen overfor skulen. FAU skal sikre medverknad frå foreldre og ha medansvar for læringsmiljøet til elevane er trygt og godt.
 • Elevråd: elevrådsrepresentantane er valt av elevane i skulen. Dei skal kunne uttale seg og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane. Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane og arbeide for å skape eit godt lærings og skulemiljø.  Elevrådet er eit viktig bindeledd mellom skulen og elevar.  
 • Elevsamtaler: løpande strukturerte og ustrukturerte samtaler gjennom skuleåret.
 • Ungdata: Anonym barn og ungdomsundersøkelse kor barn svarer på korleis dei har det.  Kan gje ein peikepinn på problematikk, utfordringar og trendar blant elevane som kanskje ikkje dukkar opp i samtale med kvar einskild. Gjennomførast av Korus.
 • Elevundersøkinga: Undersøkelse blant elevar på 7. trinn, 10. trinn og VG1. Fokus på læring trivsel og skulemiljø. Gjennomførast av Udir. 
 • Utviklingssamtaler: Strukturerte samtaler mellom lærar, elev og foreldre.
 • Foreldremøter: Møter mellom kontaktlærar og foreldregruppa til kvar einskild klasse.

Barnehage

 • Barnesamtaler: løpande strukturerte og ustrukturerte samtaler gjennom barnehageåret.
 • Foreldresamtaler: Samtale mellom pedagogisk ansvarleg og foreldre til kvart einskild barn.
 • Foreldremøter: Møter mellom dei tilsette på ein avdeling og foreldregruppa.
 • Foreldreråd(FAU): Sett saman av alle foreldre/føresette til barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremje samarbeidet mellom barnehagen og heimane.
 • Samarbeidsutval(SU): Rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ. To representantar frå føresette, to frå tilsette og ein frå eigar.