Brukarmedverknad

Brukarmedverknad betyr at tenestetilbodet skal tilpassast i samarbeid med brukaren, så langt det let seg gjere. Under finn du arenaer som skal syte for brukarens moglegheit til å medverke.

Skule:

Barnehage:

  • Barnesamtaler - løpande formelle og uformelle samtaler gjennom barnehageåret

Tverrfaglege arenaer

 

  • Samarbeidsmøte med flyktningstjenesten. Forebyggande møte mellom flyktningtjenesten og aktuell etat.
  • Samarbeidsmøte med barneverntjenesten.
  • Basismøte enkeltsaker; Helsestasjon kaller inn. Psykisk helse, PPT, barneverntjenesten, leiarar og pedagogisk rådgjevar.
  • Basisgruppe oppvekst
  • Tverrfaglig gruppe flyktningarbeid: integreringskoordinator, helsestasjon, kommunelege, skule, Nav, Psykisk helse. 1-2 gonger i semesteret. Møte på overordna nivå for aktørar som har med flyktningar å gjere.