Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Frisklivssentral

Frisklivssentralen er ei førebyggande helseteneste med tilbod innan aktivitet, læring og meistring. Føremålet med tenesta er å førebygge sjukdom og skadar knytt til levesett, redusere sjukefråvær og gjere folk i stand til å ta vare på eiga helse. 

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Frisklivssentralen hjelper og støttar personar til å endre og meistre endringar i livsstil. Tilboda består i helsesamtale, fysisk aktivitet, kosthaldsendring og snus- og røykeslutt. Det er tilbod om oppfølging i gruppe og individuelt.

 • Frisklivsresept – 12 vekers opplegg med to treningar i veka
 • Individuell rettleiing og oppfølging innan aktivitet og kosthald i 12 veker
 • Kosthaldskurs – Bra Mat for betre helse (fem kurskveldar)
 • Individuell rettleiing og oppfølging for snus- og røykeslutt

Opne tilbod for alle

 • Tokkegym 60+ –  onsdagar 10 - 11
 • Sirkeltrening – torsdagar 14-15

Frisklivssentralen har varierte aktivitetstilbod i gruppe. Aktivitetane skjer både innandørs og utandørs. Målet med frisklivssentralen er at deltakarane skal bli fysisk aktive i sin kvardag og få betre helse på kort og lang sikt. 

Vi er i gang med å lage telefonlister slik at vi lettare skal nå ut med informasjon til alle som er brukarar av treningsgruppene til Friskliv. 

Om du ynskjer å stå på denne lista, send oss ei melding til fysioterapeut Berit Omholt (tlf: 93 60 63 37) der du oppgjev kva for ei gruppe du vil ha oppdateringar om.

Målgruppe

Helsefremjande og førebyggjande tiltak for alle innbyggjarane, men med spesiell vekt på

 • personar med livsstilssjukdommar, i alle aldrar
 • personar som står i fare for å utvikle sjukdom pga levevanar
 • personar med overvekt
 • personar som røyker eller snusar
 • personar med problem knytt til psykiske helse
 • innbyggjarar over 65 år
 • ungdom og unge vaksne
 • flyktningar

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Video- kva er frisklivsentral

Samarbeidspartnarar

Aktuelle samarbeidspartnarar kan vere

 • arbeidsgjevarar
 • brukar- og innvandrarorganisasjonar
 • fastlegar
 • frivillige organisasjonar
 • Nav
 • private aktørar
 • spesialisthelsetenesta
 • diabetessjukepleiar
 • KOLS-kontakt
 • Frisklivssentralen i Vinje
aaa

Lover og retningslinjer

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse- og omsorgstenestelova skal kommunen mellom anna tilby helsefremjande og førebyggjande tenester.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og omsorgsetaten
Telefon:35075530
Epost:postmottak@tokke.kommune.no
Postadresse:Storvegen 60 3880 DALEN
Besøksadresse:3880 DALEN

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-05-08 10:44