Framlegg til reguleringsplan 123/31 Digernes II, PlaniD 200003: Høyring/ offentleg ettersyn:

Planframlegget gjeld regulering av tilkomst frå fylkesveg, standardheving og totalt 5 hyttetomter, der tre er nye.

Frist for uttale til planframlegget er 31. mars 2022. Evt. høyringsfråsegner skal sendast postmottak@tokke.kommune.no merka med Reguleringsplan Digernes II.

Spørsmål til reguleringsplanen kan rettast til kommunalsjef Gunhild Austjord, tlf 350 75 200.

 

Saka saman med planmaterialet; plankart, føresegner og planomtale m.m. finn du her