Det er viktig at du gjer det du kan for å skaffe svar på generelle spørsmål sjølv og ikkje overbelastar legekontoret med telefonar.

 • Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no
 • Dersom du ikkje finn svar på det du lurar på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
 • Dersom du trur du er smitta, ring fastlegen din.
 • Hvis du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117.
 • Rask psykisk helsehjelp er tilgjengeleg på telefon 970 58 050 i tidsrommet 8.00-16.00.
 • Diakon Eilev Erikstein tlf. 911 13 580 
 • Råd om samtale med barn og unge finn du HER.

Gjeldande lokale tiltak i Tokke pr. 08.07.20

Føremålet med alle dei tiltak som er sett i verk er å hindre og/eller begrense spreiing av smitte – også vanleg influensa. 

Tokke kommune fylgjer i det store og heile dei nasjonale råd og tiltak, og det er få særskilte lokale tiltak att. 

 1. Dei fleste kommunale bygg er nå opne for publikum. Kommunehuset er ope frå kl 10 - 14, men då mange sakshandsamarar har ferie eller heimekontor bør publikum kontakte resepsjonen for å avtale evntuelle møte.
 2. Symjehallane er stengt for sesongen.
 3. Tokkegym er stengt inntil vidare, vurderar opning medio august.
 4. Redusert opning av Soria Moria slik at avstandskrav og krav til ev smittesporing kan bli oppfylt.

 

 

 

 

Spørsmål og svar om korona i Tokke

Spørsmål: Er det spesielle koronareglar for Tokke?

Svar: Nei, Tokke fylgjer dei nasjonale reglane fullt ut.

Spørsmål: Har dei som har vore utanfor unntakssona (Vest Telemark, Tinn, Hjartal, Notodden og Midt Telemark) framleis karantene?

Svar: Nei, lokal forskrift er nå oppheva.

Smittesituasjon i Tokke

 

 

Ingen påvist smitte av koronavirus i Tokke. Informasjonen her på heimesida oppdateres om smitte vert påvisa.

 

Folkehelseinstituttet tilrår at alle personar med symptom på covid-19 vert testa så raskt som mogleg.

Dette inkluderar alle som får ny luftvegsinfeksjon eller andre symptom som lege mistenkjer skuldast covid-19. Covid-19 har ofte fylgjande symptom; feber, hoste, tungpusta, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller generell sjukdomskjensle. For bebuarar på helsesenteret er det låg terskel for å mistenkje covid-19.

Born under 10 år med berre lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dager før eventuell testing. Born med rennande nese som einaste symptom – og som ellers har god ålmenntilstand utan andre tegn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, treng ikkje haldast heime eller bli testa.

Alle som vert testa bør halde seg heime til negativt prøvesvar ligg føre og dei er symptomfrie. 

I enkelte situasjonar kan det vere aktuelt å teste asymptomatiske, dvs personar som har andre symptom enn dei vanlege lista opp ovanfor. 

Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør bli testa post mortem.

 

Frå 2. juli kan alle som er testa sjekke prøvesvaret sitt på helsenorge.no:

https://helsenorge.no/om-min-helse/provesvar

 

Lars Håvard Eriksen

Kommuneoverlege i Tokke

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om skular og barnehagar og kontakt med born og familiar

Barnehagane i Tokke er opne frå kl 08 - 16.

Alle skulane i Tokke har opna for fullt onsdag 13 mai, sjå elles eigen artikkel om Tokke skule og Høydalsmo skule.

 

Born og ungdom kan alltid kontakte:

Tor Øystein, ungdom- og fritidsleiar : 975 39 809

Helsestasjon: 350 75 550

Elin Erikstein, psykisk helse: 970 58 050

No er du som pårørande velkomen til Tokke helsesenter og Tokke omsorgssenter

27.mai kom det nye råd frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Dei ber kommunane om å lette på besøksrestriksjonane ved sjukeheimar og omsorgsinstitusjonar, og samstundes ivareta personar som er særleg sårbare, andre pasientar/ bebuarar, pårørande og tilsette.

Pandemien er ikkje over og me må vere førebudde på at det kan kome nye smittebølger. Me som har ansvar for omsorgstenestene ber difor om: 

 

 • Alle besøk avtalast via telefon på førehand.

 Skjerma avdeling: 35075588

Korttidsavdeling : 35075583

Langtidsavdeling: 35075583

 • Besøkande må vere friske og ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon
 • Besøkande må halde ein meter avstand både ved besøk ute og eventuelt inne.
 • Alle besøkande må sprite seg når dei kjem, og ikkje ta på noko.
 • I noverande situasjon kan besøk vera mogleg på bebuaren sitt eige rom, men besøk bør fortrinnsvis vere i uteareal.
 • Ved besøk inne på bebuaren sitt rom skal det ikkje vere fleire enn 2 besøkande i gongen. Dette på grunn av retningslinjer om avstand.
 • Ved besøk ute er det ingen grense på antall, men alle må fylgje generelle smittevernreglar.
 • Besøkande skal ikkje vere i fellesareal inne på institusjon.
 • Avlastningspasientar får ikkje ha besøk. Dette på grunn av at langtidsbebuarar blir prioritert då dei er meir isolerte i denne tida.
 • Dersom besøkande har med seg noko til bebuar, må dette gjevast til ansatte slik at bebuar kan få dette seinare.
 • Me fører besøksprotokoll i tilfelle det vert naudsynt med smittesporing i etterkant.

 

Velkomen!

Tokke helsesenter

Ragna Iren Grave avdelingsleiar

Lars Håvard Eriksen smittevernlege

 

 

 

Mistenker du at du er smitta?

https://helsenorge.no/koronavirus/koronasjekk

NB! Det er viktig at du ringjer legen før du oppsøkjer hjelp.

Tokke legekontor: 35 07 55 60

Legevakt: 116117

Tokke kulturskule har opna for undervisning

Frå veke 21 opnar kulturskulen gradvis opp for undervising i Tokke kulturhus, Elvarheim og Høydalsmo skule og samfunnshus. Kulturskulen er som andre tilbod underlagt strenge smittevernsrutinar som vil påverke tilbodet. Oppmøtetidspunkta vil førebels ikkje endrast, men timane blir korta inn for å få utført smittevernstiltak mellom timane. Kulturskulen skal opplevast som trygg både for elevar, lærarar og føresette.

Tilsette i kulturskulen har gjennomført smittevernskurs og sett seg inn i smittevernsrettleiarar frå kulturskulerådet, helsedepartementet og folkehelseinstituttet samt eigne rettleiarar for sine undervisningsformer.

Når elevane kjem tilbake vil dei få opplæring i smittevernsrutinane for kulturskulen,  dei fleste vil nok være godt kjende med desse rutinane då dei er svært like dei ein nyttar i skulen.

Lærar tek kontakt med føresette for å avtale oppstart av undervisning i den aktuelle disiplinen.

 

Når kan elevar, føresette og tilsette møte på kulturskulen

 • når dei ikkje har symptom på sjukdom
 • når dei har vore symptomfrie i eit døgn etter gjennomgått luftvegsinfeksjon
 • sjølv om ein i husstanden har symptom på luftvegsinfeksjon, men ikkje har bekrefta covid-19. Desse skal gå heim frå kulturskolen om dei får symptom (sjå under)
 • sjølv om dei har typiske symptom på pollenallergi (kjend pollenallergi, rennande nase med klart nasesekret, rennande/kløande auge)
 • sjølv om dei har rennande nase utan andre symptom på luftvegsinfeksjon. Mange born – særlig yngre – kan ha dette, og særleg etter at dei har vore ute. Desse borna kan kome på kulturskulen så lenge dei ikkje har feber og elles er friske
 • Føresette som har hatt covid-19, men som har avslutta isolasjon etter anbefaling frå Helsetenesta, kan møte på kulturskulen.
 • Føresette som er friske og ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon, kan følgje borna sine på kulturskulen som normalt. Foreldre som føljer elevar til kulturskulen, bør levere eleven utanfor undervisingslokalet og vente ute til eleven er ferdig.

 

 

 

Når skal elevar, føresette og tilsette ikkje møte på kulturskulen

 • Elevar og tilsette med luftvegsymptom: Skal – sjølv med milde luftvegssymptom og sjukdomsfølelse – ikkje møte på kulturskulen. Dei skal halde seg heime til dei har vore symptomfrie i eit døgn.
 • Elevar og tilsette med bekrefta covid-19: Skal vere i isolasjon. Det er helsetenesta som bestemmer kven som skal vere i isolasjon og kor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (sjå www.fhi.no). Retningsliner til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
 • Elevar og tilsette som er nærkontaktar/husstandsmedlem til person med bekrefta covid-19: Skal vere i karantene. Det er helsetenesta som bestemmer kven som skal vere i karantene og kor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (sjå www.fhi.no). Retningsliner til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
 • Føresette med luftvegssymptom, i karantene eller isolasjon: Skal ikkje møte på kulturskulen. Dei må finne andre løysingar for følging og henting av borna.

 

 • Henta frå «veileder om smittevern for kulturskolen» 15.05.2020

   

  Førebyggande tiltak   

  Elevene må  møte opp presis til timen utanfor bygget, elevane må halde minst 1 meters avstand til kvarande mens dei ventar. Lærar kjem ut og hentar eleven, lærar følgjer òg eleven ut av bygget etter timen er over. Elevane får opplæring i hygienerutinar i kulturskulen.

  Elevar og tilsette skal vaske hender
  - Før ein reiser frå heimen og når ein kjem heim
  - når du kjem til kulturskulen
  - etter hosting/nysing
  - etter toalettbesøk
  - etter ein kjem inn frå uteaktivitet
  - ved synleg skitne hender

  Hostehygiene
  - Elevar og tilsette bør ha tørkepapir lett tilgjengeleg for bruk, er ikkje dette tilgjengeleg må ein bruke olbogekroken ved hosting/nysing
  - unngå å røre andletet

   

  Undervisningslokalet og alt som elevar og tilsette tar på må desinfiserast mellom kvar elev, difor er det viktig at ein tar på minst mogleg på veg inn og ut av lokalet og kun bruker det instrumentet/utstyret ein treng til timen. Mobilar og andre ting ein måtte ha i sekken eller jakkelomma er det ikkje anledning til å ta fram før ein er ute av bygget igjen.

  Det er og forsterka reinhald ved lokalane kulturskulen nytter til undervisning.
   

  RISIKOGRUPPER 
  Er du eller har du born som er i risikogruppa: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

  Ta kontakt med kulturskulerektor Jan Olav Hemsing eller lærar for å gjære ei avtale på tilpassa undervisning.

  Tilbodet Haust 2020
  Fristen for å melde seg inn/ut av kulturskulen er 01.06.2020, hugs dette!
  Kulturskulen startar med eit nytt fag til hausten kalla digitale uttrykk, meir om dette står det i tilbodsbrevet på kommunens heimesider.

  Me ynskjer alle velkomne tilbake til kulturskulen!

 

Brot på karantene/isolering

Kommunen understrekar at grove og forsettlege brot på karantenereglane kan straffast med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Informasjon til gravide

Gravide kan ha auka risiko for alvorlegare forløp av enkelte virusinfeksjoner om dei blir smitta, som t.d ved influensa. Vi vet foreløpig ikkje om dette og gjeld for sjukdommen covid-19.

Koronavirus er ei gruppe av virus som kan gje alt frå vanleg forkjølelse til alvorlige sjukdommar som SARS og MERS. Av tidlegare kjente koronavirus lignar SARS-CoV-2 (viruset som forårsaker covid-19) mest på SARS-viruset som forårsaka eit utbrudd i 2003. SARS ga imidlertid meir alvorleg sjukdom enn covid-19. Under utbruddet av SARS i 2003 mistenkte man at nokon gravide fikk alvorlegare sjukdom, og at infeksjon tidleg i graviditeten kunne gje spontanabort, men det blei ikkje vist at infeksjon med SARS førte til fosterskader.

Om koronaviruset kan smitte frå mor til foster før, under eller etter fødsel er usikkert. Viruset smittar fyrst og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. I ein artikkel som oppsummerer funn hjå ni kinesiske gravide som fekk påvisa covid-19 og deires born, blei det ikkje påvisa smitte til bornet. Det ble heller ikkje funne koronavirus i brystmjølka til desse kvinnene.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset er dei same som for andre infeksjonssjukdommar, slik som god handhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

Kilde FHI

 

Reglar og rettigheitar for landbruksnæringa

Mange har spørsmål om kva reglar og rettigheiter som gjeld for landbruksnæringa i situasjonen som følgjer av korona-viruset.

Her er det samla nyttig informasjon.

Informasjon om gravferd i Tokke

Lokal smittevernmynde i Tokke har 02.04.20 gjeve dispensasjon for gjennomføring av gravferdsseremoniar i kyrkjebygg og Tokke kulturhus.

Merk at personar som har influensasymptomer (feber/ hoste), er i karantene eller isolasjon, ikkje kan delta. Ektefelle/sambuar og barn (til avdøde) som har symptom på influensa eller sit i karantene kan delta om munnbeskyttelse vert nytta. Munnbind vert utlevert ved å kontakte kyrkjekontoret.

Det er begrensningar på kor mange som kan delta i ei gravferd. Kontakt kyrkjeverga for nærare informasjon.

Det er og gjeve dispensasjon for å nytte inntil seks personar i samband med bæring av kiste og senking i grav. Desse personane skal alltid nytte handskar. Eingongshanskar vert utlevert av kyrkjeleg betjening.

Lokal smittevernsmynde rår til at Mo kyrkje ikkje vert nytta då det ikkje er tilgang på handvask og publikum bør har tilbod om å kunne nytte handvask.

Krisestab i Tokke kyrkjelege fellesråd har i møte 03.04.20 difor vedteke å stenge Mo kyrkje av HMS omsyn fram til tilfredstillande løysing for handvask for publikum er etablert. Frå før er Eidsborg stavkyrkje og Skafsåheii fjellkyrkje stengt av HMS omsyn, og stenginga vert vidareført inntil vidare.

Krisestab i Tokke kyrkjelege fellesråd er kyrkeverja, sokneprest og verneombod for fellesrådstilsette, fellesrådets leiar er orientert om vedtak som er fatta av lokal smittevernmynde og av krisestab for Tokke kyrkjelege fellesråd.

Publikum gjerast merksam på at galleri og sakristi i Høydalsmo-, Lårdal- og Skafså kyrkjer er stengt for publikum i samband med gravferdsseremoniar. Kyrkjebygg som nyttast til gravferdsseremoni vert stengt i 6 dagar etter bruk før ny seremoni kan gjennomførat.

Kyrkjeverja i Tokke

Informasjonsfilm

Helsedirektoratet har laga ein informasjonsfilm om koronaviruset.

Mange born og unge har spørsmål om koronavirus.

I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Filmen gjev òg informasjon som er viktig at voksne veit.