Handlingsplanar

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument, og handlar om dei store spørsmåla for lokalsamfunnet. Korleis kan ein legge til rette for at alle innbyggjarane kan få eit best mogleg liv?

Kommunens handlingsplanar beskriv fokusområder og strategiar for forbetring.

Politiske møter

Møter kor dei lokale politikarane samhandlar med kommunens administrasjon

  • Kommunestyre
  • Formannskap
  • Ungdomsråd
  • Helse og sosialutvalet
  • Oppvekstutvalet
  • Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
  • Representantskapet - arena mellom PPT og politikere
     

Budsjett

Budsjettet legg føringar for kva slags økonomiske rammer og prioriteringar kommunen skal ha.

Statlege føringar

Lovverk

Nokon av dei viktigaste lovane for våre tenester:

 

Forskrifter

Ei forskrift er ein rettsleg bindande regulering som må ha heimel i lov.

 

Rundskriv

Rundskriv er orienteringar frå departemetet til berørte partar om tolkningar av lover og forskrifter.

 

Rettleiarar frå staten

Rettleierar omtalar og beskriv eit fagområde på eit generelt og overordna nivå.

 

Sentrale kunnskapsrapportar

NOU 2017: 12 Svikt og svik – Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt 

NOU 2015:2 – Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø 

Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

Avviks og kvalitetssystem

Kvalitetssystemet skal sørgje for at vedtekne prosedyrar følgjast og at pålagde og planlagde oppgåver gjennomførast. Systemet skal verte nytta for å melde inn og handtere avvik.

Tokke kommune sitt system for dette heiter Compilo.

 

Tilsyn og forvaltningsrevisjon

Kommunen har og tilsyn frå eksterne partar.

Tilsyn betyr at ein instans innan offentleg forvaltning undersøker om kommunen overheld lov og regelverk og at innbyggjarane får dei tenestene dei har krav på. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har tilsynsmynde. Tilsyn kan og verte gjennomføre av Arbeidstilsynet eller Statens helsetilsyn.

Samhandling og organisering

Tokke kommune tek del i fleire ulike interkommunale samarbeidsavtaler. Under kan du lese meir om samarbeid og samhandling i Vest-Telemark. 

Organisering

Her finn du oversikt over korleis tenestene og den administrative leiinga i Tokke er organisert.