Politiske møter

  • Ungdomsråd
  • Helse og sosialutvalet
  • Oppvekstutvalet
  • Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
  • Representantskapet - arena mellom PPT og politikere
     

Statlege føringar

Lovverk

Nokon av dei viktigaste lovane for våre tenester:

 

Forskrifter

Ei forskrift er ein rettsleg bindande regulering som må ha heimel i lov.

 

Rundskriv

Rundskriv er orienteringar frå departemetet til berørte partar om tolkningar av lover og forskrifter.

 

Rettleiarar frå staten

Rettleierar omtalar og beskriv eit fagområde på eit generelt og overordna nivå.

 

Sentrale kunnskapsrapportar

NOU 2017: 12 Svikt og svik – Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt 

NOU 2015:2 – Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø 

Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

Avviks og kvalitetssystem

Kvalitetssystemet skal sørgje for at vedtekne prosedyrar følgjast og at pålagde og planlagde oppgåver gjennomførast. Systemet skal verte nytta for å melde inn og handtere avvik.

Tokke kommune sitt system for dette heiter Compilo.

 

Tilsyn og forvaltningsrevisjon

Kommunen har og tilsyn frå eksterne partar.

Tilsyn betyr at ein instans innan offentleg forvaltning undersøker om kommunen overheld lov og regelverk og at innbyggjarane får dei tenestene dei har krav på. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har tilsynsmynde. Tilsyn kan og verte gjennomføre av Arbeidstilsynet eller Statens helsetilsyn.