Kva vi kan hjelpe deg med

  • Råd og bistad i samband med etablering av verksemd.
  • Tilskot og stønadsordningar.
  • Bistand til vidareutvikling av verksemd.
  • Bistand i dialog med andre verksemder i kommunen og regional/ statlig myndighet.
  • Fakta om Tokke og det lokale næringsliv.
  • Bidra til å finne rett kompetanse frå ulike tilbydere, til dømes kurs. 
  • Informasjon om ledige tomter eller næringslokaler.

 

Etablerarkontoret

Kommunane i Vest-Telemark samarbeider om ei felles etablerarteneste. Det er ein førstelinjeteneste som er gratis og som vil gje deg gode råd slik at du kan gå frå idé til ny verksemd. 

Sjå meir på Etablerarkontoret si eiga nettside her.

Næringsbygg - Tokkestad på Dalen

Tokke kommune eig næringsbygga Tokkestad på Dalen. Dette er to store industribygg på totalt 1500 m2 , der eine delen er produksjonslokale for tidlegare Dalen Mekaniske og det andre bygget eit lagerlokale, der ein del er isolert.

Samfunns- og næringsutviklaren vår jobbar med kva bygga skal brukast til frametter. Det er ikkje teke stilling til om bygga på sikt skal vere i kommunal eige eller om dei skal seljast, evt i seksjonar. Me ynskjer fyrst og fremst at bygga fyllast med nye arbeidsplassar og aktivitet, og har alt fått fleire henvendingar om leige og bruk.

Tokkestad

   

Tokkestad1_399x300.jpg

Nyttig info

Næringsbrosjyre                             Under arbeid- bør vere synleg på framside og?

Innovasjon Norge                          https://www.innovasjonnorge.no/no/

Telemark Utviklingsfond              http://telemarkutviklingsfond.no/

Telemark Næringshage                https://telemarknh.no/

Kulturminnefondet                         https://kulturminnefondet.no/

Vest-Telemark   Næringsbygg      http://gamle.vest-telemark.no/Aktoer/Vest-Telemark-Naeringsbygg