Talet på deltakarar på offentlege arrangement på offentleg stad innandørs er inntil 50 når det er ein ansvarleg arrangør.

For private arrangement som er skildra i Covid-19 forskrifta i § 13 pkt f og § 13a pkt a er talet no inntil 20 deltakarar. Det gjeld alle private samkomer  – også når desse vert halde på offentleg stad i staden for i eigen heim.

 

Utandørs kan det vere inntil 200 personar samla, men det må vere mogleg å halde 1 meters avstand.