Talet på deltakarar på offentlege arrangement innandørs er frå 23.02.21 auka frå 10 til 100 når lokalet er stort nok og det er stolar eller benkar sett opp slik at avstand på minst 1 meter mellom deltakarane kan haldast. For personar i same husstand gjeld ikkje avstandskravet.
I Gullbjørgsalen i Tokke kulturhus (storsalen) kan ein då få plass til om lag 50 deltakarar etter denne forskriftsendringa. For private arrangement gjeld framleis 10 deltakarar som øvre grense. På arrangement der deltakarane høyrer til same kohort i barnehage eller skule kan det vere inntil 20.
For born og unge under 20 år kan vanleg organisert fritidsaktivitet gjennomførast, men det bør vere plass til å halde 1 meters avstand, og Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår grupper på inntil 20 deltakarar. Du kan lese meir om arrangement, idretts- og fritidsaktivitetar og tilsvarande samlingar for unge under 20 år på FHI sine sider (lekkjer nedanfor). Avstanden bør aukast til 2 meter om aktiviteten inneheld song eller tilsvarande som kastar evt. virus lenger ut.
Utandørs kan ein samle inntil 20 personar i private arrangement og inntil 200 personar når det er eit offentleg arrangement med ansvarleg arrangør.
For alle arrangement gjeld at ingen sjuke med symptom på luftvegsinfeksjon kan delta, det må vere mogleg å halde minst 1 meters avstand, og namnelister med kontaktinformasjon til deltakarane må førast med tanke på eventuell smittesporing i etterkant.
Namnelister skal makulerast etter 10 dagar.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-for-musikkovelser-og-andre-organiserte-kulturaktiviteter/#arrangementer