Søknad om fri frå undervisning

Korleis skal du søkje om permisjon frå skulen?

Kor mange dagar kan du søkje om?

Du kan søkje om fri/permisjon frå skulen i inntil to veker(ti skuledagar). Det er opp til rektor å vurdere om ein elev skal få innvilga permisjon.

Permisjon som elevar har krav på

Medlemmar av trussamfunn utanfor Den norske kyrkja har rett til permisjon på sitt trussamfunn sine heilagdagar dersom dei søkjer om permisjon.

Søknadfrist

Søk om permisjon i god tid før de ønskjer permisjon, helst tre veker før.

Slik søkjer du

Søknad om permisjon frå undervisning