Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskott til drenering - søknad

Som eigar av jordbruksareal kan du søkje om tilskot til drenering. For planerte areal kan ein òg få tilskot til areal som ikkje tidlegere er grøfta.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Føremålet med drenering er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord - til fordel for både avlingar og miljø. For planerte areal kan det også bli gjeve tilskott til areal som ikkje er grøfta tidlegare.

God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlingar. Store delar av dyrkajorda i Noreg har for dårleg drenering. Det gjev dårlege veksttilhøve for plantane og ofte vanskelege innhaustingsforhold. Resultatet er mindre avlingar med dårlegere kvalitet. Dårleg drenert jord gjev òg større risiko for tap av jord og næringsstoff til vatn og utslepp av klimagassar til luft.

Tilskottet kan ein ikkje gje der tiltaket fører til

  • monaleg skade for annan eigedom og naturmangfald
  • stor fare for flaum og vassureining
  • fare for skade på automatisk freda kulturminne

Tilskott kan ein heller ikkje gje der tiltaket er starta før tilskottet er innvilga.

Målgruppe

Eigar av, eller føretak som leiger jordbruksareal med behov for ny drenering

Kriterium/vilkår


Pris for tenesta


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Kulturminnemyndet (kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan involvere interesser innanfor deira fagområde.

aaa

Lover og retningslinjer

Forskrifter

Forskrift om tilskudd til drenering

___

Rettleiing - korleis få utført

Søknader skal sendast inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn.

Vedlegg

Obligatorisk vedlegg:
  • kart med grøfteskisse
Andre aktuelle vedlegg:
  • avtale med eigar om å gjennomføre tiltaket
  • dokumentasjon av tidlegare drenering eller planering.

Søknadsfrist


Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Kommunen gjer vedtak om søknaden. Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Blir avgjerda i kommunen ståande, kan du klage vidare til Fylkesmannen.

Merknader


___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Etat for plan og næring
Postadresse:Storvegen 60 3880 DALEN
Besøksadresse:Storvegen 60 3880 DALEN

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-05-08 10:45