Vennestoga er eit tilrettelagt samværs- og aktivitetstilbod for heimebuande menneske. Dei fleste eldre ynskjer å bu heime så lenge som mogleg, difor er det viktig å komme seg ut å delta på aktivitetar og sosialt samvær.

Fokuset på Vennestoga er aktivisering, sosial stimulering, fysisk og psykisk helse, meistring og trivsel. Vennestoga er åpen 4 dagar i veka, og tilbyr skyss til og frå tilbodet.

 

Kven kan få dette tilbodet?

Det er utarbeidd kriteriar for å få denne tenesta. Tiltakskontoret vurderar blant anna dette når søknaden behandlas:

 • Søkaren har behov for ulike aktivitetar for å ivareta psykisk- og fysisk helse.
 • Søkaren kan ha behov for sosialt samvær og tryggleik.
 • Søkaren kan ha behov for oppfølging med tanke på kost- og ernæring.

 

Tilbodet er behovsprøvd, og dei viktigaste vilkåra for tildeling er:

 • Du må ha demensdiagnose, stå i fare for å utvikle demens eller vere under utgreiing.
 • Graden av demens vurderast og fyljast gjennom kartlegging og jamleg evaluering.
 • Brukaren må vere i stand til å delta på aktivitetar og kunna tilgodegjera seg tilbodet.

 

Målet med tilbodet er:

 • Gje brukarane gode opplevingar saman med andre.
 • Gje brukarane mogleghet til å ta del i kvardagens opplevelsar og aktivitetar.
 • Gje avlastning til nære pårørande som står i ein krevande omsorgsituasjon.
 • Medverke til livsglede i kvardagen og bidra til å unngå sosial isolasjon.
 • Bidra til å utsette, eller forhindre institusjonsinnleggelse.
 • Skape tillit mellom brukar, personal og pårørande.

 

Tilbodet omfattar:

 • Frokost, lunch og middag
 • Sosialt samvær og aktivitetar i forhold til den enkeltes funksjonsnivå td. Bingo og andakt.
 • Fysisk aktivitet td. Sirkeltrening, sykling på storskjerm,taxi-bike og gåturar
 • Avislesing/høgtlesing
 • Song og musikk
 • Årstidsbestemte markeringar
 • Ymse kreative aktivitetar
 • Utflukter

I tillegg er det mogleg å bestille frisørtime og fotpleie på helsesentetet. Det er også kort veg til butikk for å handle nødvendige matvarer.

 

Stad:

Tokke Helsensenter, Vennestoga.

Revahaugvegen 6

3880 Dalen

 

Åpningstidene på Vennestoga:

Måndag, tysdag, onsdag og fredag.

09.00 – 15.00.

Dagsenteret har stengt på julaften, nyttårsaften og på alle offentlege fridagar. Det er også stengt i veke 29, 30 og 31 om sommaren.

 

Er dette noko for deg?

Ynskjer du meir informasjon om tilbodet eller få søknadskjema, ta kontakt med Tildelingskontoret i Tokke Kommune på Telefonnummer: 35075574.

 

Viktige telefonnummer:

Vennestoga:                           35075537

Tildelingskontoret:                  35075574

Tokke Kommune:                  35075200

Tokke Helsesenter:                35075500