Personar som er busett i Tokke kommune kan søkje om tenestar som gjeld TT-kort, parkeringsløyve og følgjeløyve.

Kontakt Tokke kommune, sentralbord tlf. 35 07 52 00

TT-kort  Tilrettelagd transport, etter retningslinene for Vestfold og Telemark fylkeskommune
Parkeringsløyve   Tilrettelegging for parkeringløyve funksjonshemma
Følgjeløyve    Tilrettelegging for funksjonshemma med følgje.
 

Sentralbordet tek imot informasjon og formidlar vidare til sakshandsamar / konsulent. Sakshandsamar / konsulent kan informere om tenestane, søknader, handsaming og vedtak.

For TT-kort og parkeringsløyve må det følgje legeattest.              

For parkerings- og følgjeløyve må det følgje bilete av søkjar.                                         

TT-kort, parkeringsløyve og parkeringskort er tenester som ikkje er lovpålagde, men eit tilbod til innbyggjarane, og som er til god nytte for dei det gjeld.

Søknad sendast:

Tokke kommune

Storvegen 60

3880 DALEN.  

 

 Rettleiing - nasjonale retningsliner for ledsagerbevis for funksjonshemma

 

Søknadsskjema:

TT-kort

TT-kort Legeerklæring

Informasjon om TT ordninga Nynorsk i Vestfold og Telemark

Søknad om Parkeringsløyve

Parkeringsløyve Legeerklæring

Følgjeløyve