Skulen har eit flott uteområde med mange aktivitetar som klatrestativ, basketbane, volleyballbane, slåballbane, ulike paradis, huskestativ, sklier og fotballbane. 

Skuledagane

1-4 klasse: måndag, tysdag, onsdag og fredag kl. 08:15 - 13:50 
Torsdag fri.

5-10 klasse: måndag - fredag kl. 08:15 - 13:50

 

FAU/SU

 

Alle foreldre som har born i skulen, er medlem av skulens foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemmen overfor skulen.

FAU skal mellom anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for læringsmiljøet til elevane er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt.

FAU er heimla i opplæringslova § 11-4

Oppgåver for FAU

 • Jobber for eit godt skulemiljø
 • Ta initiativ til sosiale aktivitetar for elevane
 • Informere og høyre alle foreldre om aktuelle saker
 • Arrangere samlingar for foreldre og lærarar
 • Samarbeide med elevråd, SU, SMU, KFU, rektor og lærarar
 • Etablere kontakt mellom skule og lokalsamfunn

Samarbeidsutval (SU)

Samarbeidsutvalet er skulen sitt øvste rådgjevande organ og der er alle partane i skulen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vere den eine. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

SU kan uttale seg om fylgjande

 • Forslag til budsjett
 • Verksemd- og utviklingsplanar for skulen
 • Plan for heim-skule-samarbeid
 • Skulevurdering
 • Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegga
 • Prinsipp for val av bøker til skulearbeid
 • Fritidsaktivitetar
 • Skuleskyss
 • Trafikkforhold og korleis skulevegen kan sikrast
 • Ordensreglement

Telefonliste tilsette

Tilsette ved Tokke skule:

Tilsette

Stilling

Telefon arbeid

Tokke skule

 

350 75 310

Personalrom

 

350 75 330

SFO

 

350 75 314

Administrasjon:

 

 

Haugan, Knut

Rektor

350 75 311

Ljostad, Ånund T

Inspektør/IKT

350 75 312

Roholdt, Anne Marit

Konsulent

350 75 310

Lærarar:

 

 

Andersen, Gunn Ragnhild M

Lærar

350 75 319

Bendiksen, Unni

Lærar

350 75 318

Bekk, Berit

Lærar

350 75 318

Breivik, Jan Gunnar

Lærar Åmdals Verk

 

Brokka, Anne Marie

Lærar, leiar SFO

350 75 317

Dalen, Randi

Lærar, Rådgjevar

350 75 325

Djuve, Arne

Lærar

350 75 320

Gaastjønn, Anders

Lærar

350 75 319

Gauslå, Iveta

Lærar

350 75 316

Heggtveit, Marte

Lærar

350 75 316

Kleve, Turid B

Lærar

350 75 317

Krog, Anders

Lærar

350 75 318

Lind Linda R

Lærar

350 75 316

Lindestad, Margrethe

Lærar

350 75 317

Ljostad, Stine B

Lærar

350 75 319

Metveit, Ellen

Lærar

350 75 319

Nordskog, Gry - Beate

Lærar

350 75 319

Sandvik, Odin H

Lærar

350 75 320

Sekse, Nils Å

Lærar

350 75 316

Seltveit, Mona

Lærar

350 75 320

Skogli, Bodil

Lærar

350 75 317

Staver, John Gunnar

Lærar

350 75 318

Solli, Kjersti

Lærar

350 75 317

Sundet, Åshild

Lærar

350 75 318

Sørensen, Trine S

Lærar

350 75 320

Utistog, Marte S

Lærar

350 75 319

Vågslid, Irene H

Lærar/sosiallærar

350 75 313

Assistantar/SFO

 

 

Berglie , Hanne Karin

Assistent

350 75 316

Gravdal, Astrid B

Assistent /SFO

350 75 316

Haugo, Anne

Assistent/SFO

350 75 316

Van Dinther, Frans

SFO

350 75 314