Budsjettet blir vedteke i det siste kommunestyremøtet kvart år, i desember. Før dette har budsjettframlegget vore til handsaming i alle hovudutval. 

Budsjettdokumentet i Tokke er ein fireårig økonomiplan (ØP) med handlingsprogram (HP),  inkludert årsbudsjettet  for komande år. Tokke kommune nyttar ein enkel form for målstyring der det enkelte planområde skal gjera seg nokre få, målbare mål for neste budsjettår som seinare skal kunna rapporterast på i tertialrapportar og årsmelding.