Frisklivssentralen hjelper og støttar personar som ynskjer å endre levevanar knytt til fysisk aktivitet, kosthald eller snus- og røykeslutt gjennom individuelle samtalar og gruppebaserte tilbod. Tilbodet er for deg over 18 år med fysiske og/eller psykiske helseutfordringar. Du treng ikkje ha ein diagnose eller vere sjuk for å delta, og tilbodet er gratis. Målet med frisklivssentralen er at deltakarane skal bli fysisk aktive i sin kvardag og få betre helse på kort og lang sikt. 

Målgruppe

Helsefremjande og førebyggjande tiltak for alle innbyggjarane, men med spesiell vekt på:

  • personar som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdommar
  • personar med overvekt
  • personar som røyker eller snusar
  • personar med problem knytt til psykiske helse


Lege, anna helsepersonell eller NAV kan tilvise deg til Frisklivssentralen. Når Frisklivssentralen har mottatt tilvisningen tar vi kontakt med deg for å avtale ei tid for helsesamtale. Du kan også kontakte oss sjølv. Dei som ynskjer hjelp til å endre levevanar kan ta kontakt, uansett om ein ynskjer å delta i ei behandlingsgruppe eller trenger meir informasjon og inspirasjon til å kome i gong.

Frisklivsresept

Ein frisklivsresept er eit tilbod til dei som har nytte av ei tettare oppfylging i form av eit individuelt eller gruppebasert tilbod. Målgruppa er personar som ynskjer å gjere ein livsstilsendring - kome i meir fysisk aktivitet og/eller gjere endringar i kosthaldet.

Tilbodet har ei varigheit på 12 veker med treningar to gonger i veka, i tillegg til individuell helsesamtale i forkant, undervegs og etter gjennomførtperiode.  Ynskjer du å delta, ta kontakt med ein av dei kommunale fysioterapeutane.

Det vert ikkje satt opp reseptgruppe hausten 2023, men det er moglegheit for individuell oppfylgjing. 

 

Bassengtrening

Oppstart: 20 september 2023

Når: Onsdagar kl. 13.30 - 14.30
Kor: Tokkebadet
Målgruppe: Personar som treng ein alternativ treningsmetode, og ikkje kan nytte seg av anna tilbod.

Booking: Deltaking krev booking på www.tokkenett.no. Maks 10 personar.
Pris: eigenandel (kr 130,-) fyljer takstplakat opp til frikort.

60+ styrketrening

Når: Tysdagar kl. 10.00 - 11.00

Kor: Tokkegym

Målgruppe: Dette er eit tilbod for vaksne over 60 år som ynskjer variert styrketrening der ein sjølv har moglegheit for å styre treninga. Fysioterapeut vil vere til stade for rettleiing fyrste tysdag i månaden.

Booking: Dette tilbodet krev ikkje booking. Om du ynskjer å bli med i gruppa, ta kontakt med fysioterapeutane på førehand.
Pris: Alle som deltek må ha medlemskap i Tokkegym. Dette kan kjøpast på kommunehuset: 300 kr for 6mnd og 600 kr for eit heilt år.

Sirkeltrening

Oppstart: 15 september 2023

Når: Fredagar kl. 14.00 - 15.00
Kor: Elvarheim
Målgruppe: Alle som ynskjer funksjonell styrketrening for heile kroppen. Nivået på treninga vert tilpassa kvar enkelt deltakar.
Booking: Deltaking krev ikkje booking.

Pris: Gratis

Bekkenbotn og barselstyrketrening

Oppstart: 19 oktober 2023

r: Torsdagar kl. 12.30 -13.30 
Kor: Terapiavd. ved Tokkebadet.
Målgruppe: For vaksne som er gravid eller er i barsel og andre vaksne som har ein svakheit i bekkenbotn som krev rettleiing av fysioterapeut med spesial kompetanse. I tillegg er det tilpassa generell styrketrening retta mot barselkvinnar.

Booking: 10 deltakarar. Før ein kan få plass i gruppa eller booke drop-in må ein ha vore til samtale og vurdering hos fysioterapeut. 8 faste plassar og 2 plassar ope for booking gjennom www.tokkenett.no. Ta kontakt med fysioterapeut Sigrid M. Aarsland (tlf. 47 65 31 92) ved ynskje om deltaking i gruppa.
Pris: Eigenandel (kr.105-,) følgjer takstplakat opp til frikort.