Fysioterapitenesta er ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod. Fysioterapeuten er anten tilsett av kommunen eller har ein driftsavtale med kommunen. Hovudregelen er at du oppsøker fysioterapeut med driftsavtale dersom du sjølv kan møte opp på instituttet. Viss du av helsemessige årsaker ikkje har moglegheit til det, kan du ta kontakt med kommunal fysioterapeut som driv oppfylging både i barnehage/skule, på sjukeheimen og i private heimar.

Fysioterapitenesta gjer ei undersøking og ei fagleg vurdering av behovet. Du kan ta kontakt sjølv, og treng ikkje tilvising frå lege eller anna helsepersonell.

Fysioterapeutane i kommunen arbeider også på Frisklivssentralen og med kvardagsmeistring som er eit rehabiliteringstilbod for heimebuande

I Tokke kommune er det 3 privatpraktiserande fysioterapeutar. Dei følgjer eigenandel opp til frikort eigenandelstak 2. Dette gjelder ikkje born opp til 16 år eller om ein har yrkesskade. Fysioterapeutane har ein prioriteringsliste som dei følgjer og det kan difor vere ventetid.

Meir informasjon om gjeldande eigenandel og frikort finn du her.