Fysioterapi kan både førebyggje og behandle sjukdom eller skade. I den kommunale fysioterapitenesta er fysioterapeuten anten tilsett av kommunen eller har ein driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling aleine eller i gruppe. Tenesta er ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, både i barnehage/skule, sjukeheim og i private heimar.

Hovudregelen er at du oppsøker fysioterapeut med driftsavtale dersom du sjølv klarer det. Viss du av helsemessige årsaker ikkje har moglegheit til det, kan kommunal fysioterapi vere aktuelt.

Sjå og informasjon om Kvardagsmestring – eit rehabiliteringstilbod for heimebuande (link til side).

Målgruppe

Personar med nedsett funksjonsevne og personar som er sjuke eller skadde.

Vilkår

Fysioterapitenesta gjer ei undersøking og ei fagleg vurdering av behovet. Du trenger ikkje tilvisning til fysioterapi.

Pris

Dei fleste må betale ein eigenandel når dei har time hos fysioterapeut med driftsavtale. For 2019 er eigenandelstaket 2085 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk eit frikort i posten. Logg inn på helsenorge.no for å sjå eigenandelane som er registrerte på deg.

Nokre grupper betalar ikkje eigenandel for undersøking og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder:

  • born under 16 år
  • personar med godkjent yrkesskade (gjeld også soldatar i fyrstegongsteneste i Forsvaret)