Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsetenestetilbod til innsette i fengsel

Innsette i fengsel har rett til dei samme helse- og omsorgstenestene som innbyggjarane elles.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Det er eit viktig prinsipp at innsette i fengsel har rett til dei same helse- og omsorgstenestene som resten av befolkninga har. Tilbodet skal vere tilpassa behova til den enkelte. Retten til nødvendig helsehjelp tyder ikkje at ein har rett til eit bestemt medikament eller ei bestemt behandling, for eksempel vanedannande legemiddel mot søvnproblem. Her som utanfor fengselet er det faglege vurderingar som skal leggjast til grunn. Kommunen som fengselet ligg i, skal sørgje for at innsette har tilgang på

 • allmennlegeteneste
 • legevaktordning
 • sjukepleieteneste
 • fysioterapiteneste
 • jordmorteneste

Tilbodet omfattar blant anna

 • helseundersøkingar
 • utarbeiding av individuell plan
 • legemiddelassistert rehabilitering
 • tannbehandling
 • førebyggjande tiltak
 • tilrettelegging for tida etter frigjeving

Pris for tenesta

Tenesta er gratis. Unnataket er omfattande tannbehandling, som den innsette må betale sjølv.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Statens helsetilsyn
 • Fylkeskommunen
 • Dei regionale helseføretaka
 • Kriminalomsorga
 • Nav
 • Barnevernstenesta
aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen har ansvar for helsetenesta i fengsel som ein del av den kommunale helse- og omsorgstenesta. Sjå helse- og omsorgstenestelova § 3-9.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

Forskrifter

Veileder om helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel

___

Rettleiing - korleis få utført

Den innsette skal så raskt som mogleg etter fengsling få informasjon om helse- og omsorgstenestetilbodet. Innsette som ber om det, skal få tilbod om helseundersøking eller konsultasjon hos lege.

Klagemulighet

Innsette i fengsel har klagerett på same måten som resten av befolkninga. Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og omsorgsetaten
Telefon:35075530
Epost:postmottak@tokke.kommune.no
Postadresse:Storvegen 60 3880 DALEN
Besøksadresse:3880 DALEN

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-05-08 10:44