Dårleg sikt er ein medvirkande årsak i kvar tredje dødsulykke på sykkel. Det er mange born som syklar og går langs vegen.

Ver med på å redusere ulykkesstatistikken!

  • Buskar og tre på eigedomen skal ikkje vekse ut over fortau og veg
  • Før skulestart om hausten er det ekstra viktig at du har klyppt hekken
  • Ved kryss og avkjørsler skal hekk og buskar ikkje vere høgare enn 70 cm