Formannskapet i Tokke vedtok i møte 2. september, framlegg til kommunal planstrategi for Tokke 2020 – 2024. I medhald av Plan- og bygningslova § 10-1 vert med dette framlegget til planstrategi lagt ut på høyring/ offentleg ettersyn.

Planstrategi 2020 - 24 Høyringsutkast.docx.pdf

Innspel sendast postmottak@tokke.kommune.no innan 12. oktober 2020.