Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økonomisk rådgjeving

Har du problem med å betale rekningar eller gjelda di? Kommunen kan hjelpe deg med råd og rettleiing.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Har du betalings- eller gjeldsproblem, kan kommunen gje deg økonomisk rådgjeving. Du skal sjølv etter beste evne prøve å komme fram til ei ordning med dei du skyldar pengar. Men du kan få hjelp til å setje opp eit realistisk budsjett, forhandle med kreditorar og inngå ei gjeldsordningsavtale. Nav har òg oppretta ei landsdekkjande telefonteneste som skal gje ei enkel rettleiing (sjå lenka i brosjyrefeltet).

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Økonomirådstelefonen i Nav
Hjelpetilbud i kommunen
aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå

Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

Lover

Forvaltningsloven
Gjeldsordningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om livsoppholdssatser

Forskrifter

Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

___

Rettleiing - korleis få utført

For at du skal få best mogleg hjelp frå rådgjevaren, er det viktig at rådgjevaren får nok informasjon til å danne seg eit korrekt og heilskapleg bilete av økonomien din. Slike opplysningar kan vere

 • Siste skatteoppgjer
 • Saldo på alle kontiane
 • Kopi av husleige- eller framleigekontrakt for dokumentasjon av buutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytingar dei siste tre månadene
 • Dokumentasjon på eventuell bustønad
 • Opplysningar om lån, kredittgjeld, osb.
 • Kvittering for betalt husleige og straum
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege, osb.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annan barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysningar om innskot i spareordningar

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:NAV Tokke
Telefon:55 55 33 33
Epost:nav.tokke@nav.no
Besøksadresse:Sentrumsbygget

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-05-08 10:45