Fleire kan få bustøtte – Stortinget har vedteke å styrke bustøtta i 2022, særleg for barnefamiliar og andre store hushaldningar.

Frå 1. januar aukar bustøtta for eksisterande mottakerar noko, samstundes som ein del fleire får krav på bustøtte fordi buutgiftstak og inntektsgrenser aukar.

I tillegg har Stortinget vedteke ei mellombels styrking av bustøtta på grunn av situasjonen med svært høge straumprisar. Eit betydeleg utvida antall husstandar med låge  inntekter kan få rett til bustøtteutbetalingar i januar, februar og mars. 

Meir informasjon om ordninga og korleis du søker finn du på www.husbanken.no