Eit stort antall av dei som deltok i undersøkinga oppgjev at dei anten er fornøgd eller svært fornøgd med livet. Det er tydelege sosiale forskjellar i korleis deltakarane i undersøkinga vurderar eigen helse. Dei fleste aspekt knytt til psykiske plager og livskvalitet viser ein sterk samanheng med alder; livet kjennest bedre med høgare alder.

Rapporten er delt inn i regionar, region Vest-Telemark famnar om Vinje, Fyresdal, Tokke, Nissedal Kviteseid og Seljord.

Les rapporten her