Tokke kommune ynskjer at fleire unge finn det attraktivt å bu, jobbe og møtast i Tokke.

Handlingsplanen «Ung i Tokke 2024 - 2034 er meint å vere eit verktøy for korleis kommunen kan leggje til rette for å nå denne målsetjinga. Handlingsplanen er knytt opp mot andre eksisterande planar eller planar under arbeid.

Vidare oppfølging av strategiar og tiltak vil informerast om fortløpande.

 

Les planen her: Ung i Tokke Handlingsplan 2024 - 2034