Tokke formannskap vedtok i sak 98/22 å sende Landbruksplan for Tokke kommune 2023-2026 ut til offentleg høyring.

Innspel og merknadar skal sendast til postmottak@tokke.kommune.no innan 15. november 2022. Høyringsfristen er kort ettersom planen må vedtakast i dette budsjettår.

Spørsmål kan rettast til jordbruksrådgjevar Gunnhild Breiland på tlf. 350 75 200.


1. høyringsutkast landbruksplan med vedtekne endringar.pdf