Tokke kommune legg med dette ut framlegg til ny gebyrforskrift på høyring. Forskrifta gjeld gebyr for saker knytt til reguleringsplan, bygging/ deling, oppmåling, eigarseksjonering samt utslepp. Forskrifta gjeld det formelle grunnlaget i lovverket for å kunne krevje inn gebyr. Evt uttale til framlegget skal sendast postmottak@tokke.kommune.no innan 3. desember 2021.

Framlegg til forskrift finn du her

Plan, næring og teknisk etat