Tokke kommune har utarbeida ein skiltplan for kommunale vegar og vegadresseskilting. Målet med skiltplanen er å få ein heilskapleg plan for skilting på kommunale vegar i medhald av gjeldande lovverk. Skiltplanen er består av ein planomtale og eit vedlegg med kart over eksisterande og nye skilt.

 

Evt. Merknader til planframlegget skal sendast til postmottak@tokke.kommune.no innan 1 mars 2022. For meir informasjon, ta kontakt med Kart- og oppmålingsingeniør Tommy Vadder Hansen på 35075200.

Skiltplan

Kart