Med heimel i plan og bygningslovas § 12-8 og § 3-7 blir planforslag som Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeider med, detaljregulering for reguleringsplan Fv 3408 skredsikring Byrte nord, i Tokke kommune lagt ut på høyring. 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å sikre nok areal til snøskredsikring, og tilkomme til desse. Aktuelle snøskredsikringstiltak kan vere terrengtiltak/vollar. 

Plandokument finn de her

Eventuelle innspel til planen kan sendast skriftleg innan 16 januar 2023, merka «Fv 3408 skredsikring Byrte nord» til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, eller på e-post: post@vtfk.no.

Innspel kan sendast som kopi til: postmottak@tokke.kommune.no, eller til Tokke kommune, Storvegen 60, 3880 Dalen.

Innspel kan og sendast interaktivt via verktøyet «Innbyggerdialog i 3D». Link til nettsida: https://bit.ly/3DlbhDg

Har du spørsmål, kan du kontakte Lisbeth Lehn Fosse på epost: lisbeth.lehn.fosse@vtfk.no, eller telefon 959 14 511.

Varslinga blir og lagt ut på Vestfold og Telemark fylkeskommune si nettside: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/veiprosjekter/