Formannskapet vedtok i møte 16. mai, sak 47/23 endringar i reguleringsføresegnene for Hallbjønnsekken Vest, Hallbjønnsekken Sør og Hallbjønnsekken Sør III. Endringa opnar opp for inngjerding av uteareal kring hyttetomter opptil 100 m2 for å halde husdyr borte.

 

Plankart og oppdaterte føresegner finn de her

 

Vedtaket kan påklagast i medhald av plan- og bygningslova §§ 1-9 og 12-12, jfr forvaltningslova kap. VI. Klaga må sendast postmottak@tokke.kommune.no innan 3 veker.