No lettast det litt på dei strenge smittevernstiltaka som vart innført etter nyttår – særleg for born og unge:

  1. Tokkehallen opnar for organisert trening og andre fritidsaktivitetar for unge under 20 år.
    Tokkegym for aldersgruppa 16 – 20 år.
  2. Tokkebadet opnar på same vilkår som før jol, inntil 5 av kvart kjønn.
  3. Soria Moria opnar som før jol (inntil 6, ikkje drop-in).
  4. Ungdomsklubben opnar med tilnærma normal drift (som før jol).
  5. Kulturskulen gjeng attende til normal drift.
  6. Ungdomsskulen og Vidaregåande skule gjeng attende til gult nivå.
  7. Du kan ha besøk av inntil 5 gjestar i eigen heim.
  8. Du kan halde eit privat arrangement på offentleg stad med inntil 10 deltakarar (åremålsdag, minnesamvær og liknande).

 Har du spørsmål om dette kan du ringe beredskapskoordinator Olav Bjørn Bakken på 900 54 978.