Oppstart var no i november og sluttfristen på prosjektet er september 2024.

Sør Entreprenør er vald som hovedentreprenør. Kontraktssummen er på 9,2 millioner inkl. mva.

Etter at prosjektet er ferdig, skal gang- og sykkelvegen overleverast til fylket.

 

Korte trekk om prosjektet:

  • 760 meter med ny gang- og sykkelveg
  • Det blir lagt nytt vatn og avlaup frå eksisterande industriområde og fram til under Fv. 38 ved Vistad bru.
  • Vegetasjonsrydding og oppgrusing av ein gammal sti frå velteplass og under Vistad bru som er kopla mot eit stisystem på vestsida av brua
  • Kryssing av Fv 38, ved vistad bru. Legge fram vatn og avlaup og høgspent for industri
  • Flytte eksisterande innkøyring som ligg 550 meter vest for kryssa Gullkopp/Fv. 38. Denne skal flyttast 30 meter vestover.