På oppdrag frå Fylkeskommunen er Mesta i gang med masseutskifting, nye stikkrenner, oppsett av autovern og asfaltering over Stavlihei ned til Eidsborg. I tillegg er asfaltering av nedre del Eidsborgberget planlagt gjennomført i haust. I sumar fekk attståande strekning på FV3402 i Lårdal frå Kleivi til Brygga ny asfalt.