• Opplæring i norsk og samfunnskunnskap på kveldstid for innvandrarar 

  Vi planlegg norskkurs på kveldstid for personar med utanlands bakgrunn som ynskjer å bli betre i norsk. (gjeld ikkje personar som deltek på introkurs i regi av vaksenopplæringa) 

  Opplæringa i norsk og samfunnskunnskap skal gjere deg i stand til å snakke norsk og forstå samfunnet. Opplæringa skal gje deg eit minimumsnivå i norsk. 

   Når opplæringa er ferdig  vil du få eit kursbevis.  Vi tilbyr 3 timar pr kveld to gonger i veka. ( frå veke 10 t.o.m. veke 23)  

            Måndagar kl. 18.00 - 21.00 

            Onsdagar kl.  18.00 - 21.00 

  Du må sjølv betale for læremateriellet (kr 1000). 

   

  Slik søkjer du 
  Send epost til: 

  Tlf: 35 07 52 29 

  Frist påmelding : fredag 17 februar2023