Tokke kommune gjev barnehagetilbod til born frå 1-5 år:  2 - 5 dg pr veke. Søk ny plass, endring og overgang til annan barnehage/ skulefritidsordning SFO. I barnehagen har barnet plass fram til skulestart. Skulefritidsordning SFO må ein søkje kvart år. Det er 1 mnd. oppseiingsfrist i barnehage og SFO. Born busett i andre kommunar med plass i barnehage i Tokke søkjer kvart år.

Les meir om barnehagar og SFO i Tokke her

Søknadskjema for barnehageplass

Søknadskjema for SFO