TT-reglementet er presisera, med umiddelbar virkning. Det gjeld vilkår for å bli godkjent som brukar, teksten i punkt 2 f) "Søkaren kan ikkje ha bustad på institusjon/buform med heildøgns omsorg og pleie.

Ny tekst i punkt 2 f) vil bli som fyljer: Søkaren kan ikkej ha bustad på institusjon/buform med heildøgns omsorg og pleie, med heimel i lov om kommunale helse- og omsorgstenestar mm. (helse- og omsorgstenestelova).

Sjå korrigera TT- reglement her