Alle lag og foreiningar i Tokke som har som primæroppgåve å drive kultur- og organisasjonsarbeid på kontinuerleg basis kan søke om midlar til drift. 

Målet med tilskotsordninga er å stimulere det friviljuge kulturlivet til utvikling og fornying, skape gode levekår for innbyggjarane i Tokke. 


Søknadsskjema finn du her