No er det ny søknadsrunde for tiltak som bidreg til bygde- og næringsutvikling kring villreinfjella Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei. Kommunen er formell søkjar, men kan samarbeide med andre aktørar, t.d. lag og organisasjonar.

Støtteordninga er forankra i handlingsprogrammet til Heiplanen 2024-2027 

Formålet med ordninga er å leggje til rette for aktivitetar og opplevingar som styrkjer næringsutvikling og bu- og stadattraktivitet, utan at dette kjem i konflikt med leveområda til villreinen.

Det kan søkast om økonomisk støtte til å gjennomføra fysiske tiltak som er i samsvar med føremåla. 

Det kan søkast om økonomisk støtte til å planlegge tilrettelegging av aktivitetar og opplevingar. 

Det kan løyvast inntil 50 prosent av godkjend budsjett. Maks støtte er 250 000 kroner. 

Sjå meir informasjon om ordninga her