SMIL/NMSK/ Drenering/ Tiltak i beitefelt

Det vert gjeve tilskot til følgjande tiltak:

  • Ungskogpleie (NMSK)                                                                                    inntil 40 %  
  • Tilskot til skogsvegar, drift med taubane, hest o.a.                                         20-50%
  • Hydrotekniske anlegg, kulturlandskap og verneverdige bygningar (SMIL)                                                      
  • Drenering
  • Tiltak i beitefelt

Søknadsfristar:          

Tiltak i beitefelt: 1.mars

SMIL-midlar: 1. juni

Drenering: fortløpande

NMSK-midlar: 1. november

Skogsvegar m.m. 1. november

 

Kommunale tilskot i medhald av landbruksplan

Det vert gjeve tilskot til følgjande tiltak:

  • Opprusting/nybygg driftsbygningar                                            inntil  20 %
  • Drenering av dyrka mark (både kommunalt og statleg tilskot)  inntil  40 %
  • Nydyrking,                                                                                  inntil  40%

 

Kommunal tiltaksstrategi - tilskot i landbruket