Tokke kommune har hatt tilsyn på miljøretta helsevern i barnehagar og skular.

Konklusjonen etter tilsynet er at Tokke kommune  ikkje oppfyller plikta for å føre tilsyn med barnehager og skular, og bryter dermed folkehelseloven § 9, jf § 30.

Det er tre forhold som trenger rettas opp. Mynde og oppgåver er ikkje delegert, arbeid med tilsyn med barnehagar og skuler etter forskrift med miljøretta helsevern i barnehagar skular er ikkje iverksett, samt  kommunen har  ikkje ført tilsyn med  barnehagar og skuler etter forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular.

Det trenger ikkje bety at barnehagar og skuler ikkje er gode nok, men godkjenninga er ikkje gjennomført eller iverksett i forhold til forskrifta.

Tokke kommune arbeider med å rette opp forholda så raskts om råd.