Med dette blir det lyst ut legatmidlar frå Tokke-legatet. Personar heimehøyrande i Tokke kommune kan søkje legatmidlar til fylgjande føremål:

  • Til ungdom under utdanning utover vidaregåande skule    
  • Til utdanning innan klassisk musikk              
  • Til hjelp til eldre og andre trengjande, også til lag og foreiningar som har som føremål å hjelpe eldre og andre som treng det                     

Søknad skal sendast i brev eller epost: okonomi@tokke.kommune.no  Adresse: Tokke-legatet, Øk.avd., Storvegen 60, 3880 Dalen. 
Søknadsfrist: 10.11.2023

Søknaden skal ha vedlagt oppstilling over eller anna dokumentasjon av utgifter til tiltaket, og dokumentasjon på deltaking i utdanningstilbod inkl. betala semesteravgift.  

Spørsmål kan rettast til okonomi@tokke.kommune.no eller tlf. 35075200.

Styret i Tokke-legatet