Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret i møte 21. september 2021 reguleringsplan for Modalen - Dalaåi masseuttak/ massedeponi.

Planen gjeld utviding av masseuttak/ massedeponiet i Modalen. Statsforvaltaren har i brev 30.09.2021 trekt motsegnene til planen.

Saka med vedtaksprotokoll samt retta planmateriale, finn du her:

Plankart Modalen

Reguleringsplan for Modalen - Dalåi massetak/deponi

Vedtak

Kommunens vedtak kan påklagast innan tre veker av ein part eller andre med rettsleg klageinteresse i saka, jfr. Plan- og bygningslova §12-12 og §1-9. Klaga skal sendast skriftleg til postmottak@tokke.kommune.no. Ved evt. klage må det gjerast greie for kva sak det gjeld og grunngjeving for klaga. 

 

Plan, næring og teknisk etat